امروز:

بررسی امکان تعدد مدیریت اشخاص در شرکت سهامی و حدود اختیارات آن ها

بررسی امکان تعدد مدیریت اشخاص در شرکت سهامی و حدود اختیارات آن ها

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص بررسی امکان تعدد مدیریت اشخاص در شرکت سهامی و حدود اختیارات آن ها توضیح دهد.
بررسی امکان تعدد مدیریت اشخاص در شرکت سهامی

    عضوهای هیات مدیره شرکت سهامی شامل رئیس و معاون رئیس می باشد که می توانند عضو هیات مدیره ، یا مدیر عامل شرکت دیگری باشند.
    مدیر عامل شرکت سهامی به عنوان عضو هیات مدیره، شامل رئیس یا معاون رئیس شرکت دیگر باشد، ولی مدیر عامل شرکت دیگر ی نمی تواند قرار گیرد.( ماده ۱۲۶ ل. ا. ق. ت )
    مدیر عامل شرکت سهامی قادر است عضو هیات مدیره همان شرکت قرار گیرد،ولی چنانچه بعنوان رئیس هیات مدیره همان شرکت به شمار آید این کار به پذیرش حداقل سه چهارم رای های حاضر در انجمن عمومی عادی احتیاج دارد. ( ماده ۱۲۴ ل. ا. ق. ت )

بررسی امکان تعدد مدیریت اشخاص در شرکت سهامی و حدود اختیارات آن ها
حدود اختیارات مدیران شرکت سهامی

در مورد این موضوع میبایست چارچوب اختیارات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل به صورت تفکیک شده ارزیابی نمود.
۱- چارچوب قدرت عضوهای هیات مدیره

در شرکت سهامی، چنانچه خرید و فروش توسط مدیران شرکت براساس موضوع عملیات های او باشد،به این ترتیب تمامی قدرت مورد نیاز در جهت اداره امور شرکت را در دست داشته و محدود نمودن مدیران در آیین نامه یا بنابر تصمیم های انجمن عمومی تنها از طریق ارتباط میان مدیران و دارندگان سهام دارای اعتبار می باشد و در برابر اشخاص ثالث نقض می گردد.

( ماده ۱۱۸ ل. ا. ق. ت ) به طور نمونه چنانچه عنوان فعالیت های یک شرکت سهامی واردات و پخش وسایل الکترونیکی باشد، و مدیران آن، تنها می توانند خرید و فروش تا ۲۰۰ میلیون تومان را انجام دهند اما زمانی که به بستن معامله ای ۳۰۰ میلیون تومانی در جهت خریداری وسایل الکترونیکی مبادرت نمایند،البته به دلیل اینکه این ضمانت بیشتر از قدرت مدیران می باشد ، ولی افرادی که با شرکت داد و ستد نمایند ،میتوانند برای انجام ضمانت ۳۰۰ میلیونی به شرکت مراجعه و شرکت قادر نمی باشد به محدود نمودن قدرت مدیران خود در مقابل آن ها اتکا کند.

چنانچه اعضاء هیات مدیره به بستن قراردادی که بر اساس موضوعت شرکت نباشد مبادرت نمایند،به طور نمونه چنانچه موضوع شرکتی واردات و پخش وسایل الکترونیکی باشد،در این صورت به بستن قراردادی درمورد برنج مبادرت نماید،به این ترتیب افراد در جهت پرداخت هزینه نمی توانند به شرکت مراجعه کنند و می بایست به خود مدیران صاحب امضاء مراجعه کرده، زیرا این داد و ستد کاملا حیطه فعالیت شرکت خارج می باشد.

چنانچه عضوهای هیات مدیره بیشتر از حد قدرتشان ضمانتی کرده باشند و بستانکاران درجهت این ضمانت ها به شرکت رجوع کرده و بستانکاری خود را از شرکت اخذ کنند، شرکت هم قادر می باشد به مدیران صاحب امضاء آن قرارداد درجهت پرداخت غرامت مراجعه نماید.
۲- حدود اختیارات مدیر عامل

در شرکت سهامی مدیر عامل ، خلاف عضوهای هیات مدیره، تنها در چارچوب قدرت خود که به وسیله هیات مدیره به او اعطا گشته است به عنوان نماینده شرکت به شمار آمده و از سوی شرکت توانایی امضاء را دارد. ( ماده ۱۲۵ ل. ا. ق. ت )

به این ترتیب چنانچه هیات مدیره به مدیر عامل امضاء قراردادهایی تا ۲۰ میلیون را اعطا کرده باشد و او به امضاء بیش از ۲۰ میلیون مبادرت نماید، طرف معامله بخاطر ۱۰ میلیون اضافه، حق رجوع به شرکت را نداشته و تنها میبایست به مدیر عامل رجوع کرده ،زیرا مدیر عامل این ضمانت را بالاتر از قدرت می داند.
مقایسه حدود اختیارات مدیران در شرکت سهامی و سایر شرکت ها

مخالف چارچوب قدرت مدیران در شرکت های سهامی ،طبق ماده ۵۱ ق. ت در شرکت های غیرسهامی، وظایف مدیر شرکت در برابر شریکان همان وظایفی است که وکیل در مقابل موکل دارد.مطابق مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت تصویب شده ۱۳۱۱ درمورد شرکت های غیرسهامی که توان اجرا دارند، به این ترتیب در تمامی شرکت های غیرسهامی شامل شرکت بامسئولیت محدود ، تضامنی، نسبی و … قدرت مدیران به همان اندازه ای است که شریکان به وسیله آیین نامه یا تصمیم های مجامع عمومی از بهر مدیران تعیین کرده اند.

به این ترتیب چنانچه مدیری توانایی امضاء قراردادهایی بیشتر از ۱۰۰ میلیون را نداشته باشد و به این عمل اقدام نماید،بنابراین شرکت وظیفه ای در برابر آن ندارد،چه معامله متناسب با موضوع شرکت باشد یا نباشد.

ثبت کریم خان با توجه به تخصص مشاوران شما را در تعدد مدیریت اشخاص در شرکت سهامی و حدود اختیارات آن ها راهنمایی می نماید”


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اوراق قرضه قابل تبدیل و تعویض با سهام

اوراق قرضه قابل تبدیل و تعویض با سهام


موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص اوراق قرضه قابل تبدیل و تعویض با سهام سخن بگوید.

اوراق قابل تعویض از طرف قانون تجارت به شیوه زیر به رسمیت شناخته شده:

احتمال اینکه اوراق قرضه قابلیت تعویض با سهام شرکت را داشته باشد زیاد است. به گفته ی هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت هم زمان با اجازه انتشار اوراق قرضه و افزایش سرمایه شرکت که حداقل به دستور مجمع عمومی فوق العاده میبایست برابر با مبلغ قرضه تایید کند.

اوراق قرضه قابل تبدیل و تعویض با سهام

این در حالی است که بالا بردن سرمایه ی نام برده در ماده ۶۱ پیش از صادر شدن اوراق قرضه میبایست توسط یک یا چند بانک و یا موسسه ی مالی دارای اعتبار پذیره نویسی شده باشد و عهدنامه که درعنوان این نوع پذیره نویسی و موارد آن و مسئولیت پذیره نویس حاکی بر ارائه اینگونه سهام به مالکین اوراق قرضه و دیگر شرایط مرتبط به آن میان شرکت و این نوع پذیره نویسان بسته شده است هم میبایست به تایید مجمع عمومی نام برده در ماده ۶۱ برسد وغیر این اعتبار نخواهد داشت . موارد و تنظیم معاوضه ورقه ی قرضه با سهم میبایست در ورقه ی قرضه ذکر شود.

معاوضه ورقه ی قرضه با سهم طبق خواسته و موفقیت مالکین ورقه ی قرضه است.مالکین ورقه ی قرضه در هر زمان پیش از رسید موعد ورقه می تواند تحت شرایط و به نظمی که در ورقه ذکر شده است آن را با سهم شرکت معاوضه کند.

از زمان تصمیم مجمع نام برده در ماده ۶۱ تا اتمام مهلت یا مهلت های اوراق قرضه، شرکت قادر نیست اوراق قرضه ی جدید قابل تعویض یا قابل تغییر به سهام انتشار دهد یا سرمایه ی خود را معدوم سازد یا آن را توسط بازخرید سهام کم کند یا مبادرت به توزیع پس انداز کند یا در شیوه ی توزیع سودها تغییراتی بدهد . کم کردن سرمایه ی شرکت حاصل ضرر های بوجود آمده که منجر به کاستن مبلغ اسمی سهام و یا کاهش عده ی سهام بشود مشمول سهامی هم که مالکین اوراق قرضه حاصل تغییر اوراق خود اخذ می کنند می گردد و چنین برداشت می شود که این نوع مالکین اوراق قرضه از همان زمان منتشر اوراق نام برده سهامدار شرکت بوده اند .

از زمان تصمیم مجمع نام برده در ماده ۶۱ تا اتمام مهلت یا مهلت های اوراق قرضه صادر شده سهام جدید حاصل واگذاری اندوخته به سرمایه و به طور تحویل سهم و یا اختصاص دادن یا پرداخت وجه به سهامداران تحت موضوع های اعم از امتیاز یا سود انتشار سهام قدغن خواهد بود فقط در حالی که حقوق مالکین اوراق قرضه که پیرویی اوراق خود را با سهام شرکت معاوضه می کنندبه تناسب سهامی حاصل معاوضه بدست آورده پشتیبانی شود . با اهداف بالا شرکت میبایست رایزنی ها مورد نیاز را دریافت کرد مالکین اوراق قرضه که پیرویی اوراق خود را با سهام شرکت معاوضه می کنند

توانایی آن را داشته باشد به نسبت و در همان موارد حقوق مالی مذبور را بازستانی نمایند. سهامی که برای معاوضه با اوراق قرضه صدور شد بانام بوده و تا اتمام مهلت یا مهلت ها، اوراق قرضه تضمین تعهد پذیره نویسان در مقابل مالکین اوراق قرضه دایر به تعویض سهام با اوراق نام برده می باشد و پیش شرکت محافظت خواهد شد . این نوع سهام تا اتمام مهلت یا مهلت های اوراق قرضه تنها قابل واگذاری به مالکین اوراق نام برده بوده و واگذاری این نوع سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد فقط در حالی که زمانی که تعویض ورقه ی قرضه با سهم تصرف شود.

نکته : درشرایط مواد ۶۱ و ۶۲ اولویت حق سهامداران شرکت در خرید سهام با توانایی معاوضه با اوراق قرضه خود به خود کنسل خواهد بود.

نکته : سهامی که برای معاوضه با اوراق قرضه صدور شد چنانچه که این تعویض انجام نشود تا اتمام مهلت یا مهلت های اوراق قرضه قابل مهیا و ضبط نخواهد بود.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اندوخته قانونی شرکت با مسئولیت محدود

اندوخته قانونی شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، به تعبیری شرکت رفاقتی و با اعضایی فامیل وخانواده است که اکثراً میان اشخاص که با هم روابط دوستانه و مالی دارند تاسیس می شود.

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت ، شرکت بامسئولیت به شرح زیر است:

شرکتی که میان دو یا چند نفر جهت کارهای تجاری تاسیس شده و تک تک شرکاء به غیراز اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام توزیع شده باشد و تنها تا مقدار سرمایه خود در شرکت متعهد دیون و مسئولات شرکت هستند را شرکت با مسئولیت محدود می گویند.شرکت مسئولیت محدود را از آن سو،مسئولیت محدود می نامند که مسئولیت تک تک شرکاء به اندازه ی همان میزان سرمایه ای است که در شرکت سهم دارند می باشد و بالاتر از سرمایه خود تعهدی ندارند و مسئول به پرداخت مطالبات و قروض شرکت نخواهد بود.

اندوخته قانونی شرکت با مسئولیت محدود
اندوخته قانونی شرکت بامسئولیت محدود

در شرکت بامسئولیت محدود هم مانند شرکت سهامی اعمال کردن اندوخته قانونی، الزامی است.بنابراین که هر سال بعد از آن که از سود خالص شرکت ضرر های به وجود آمده در سال های پیشتر کسر شد، یک بیستم از آن باید به برای اندوخته قانونی نگه داری شود. تا این که تمامی مقدار آن به یک دهم سرمایه شرکت برسد. این مبلغ جهت تاوان پایین آمدن ارزش لوازم دارایی و ضررها و هزینه های پیش بینی شده می بایست نگه داری شود.بعد از آن که مقدار آن به یک دهم سرمایه شرکت رسید؛اعمال کردن سرمایه دوراندیشی اجباری نیست. ( ماده ۱۱۳ ق. ت )

به سبب ماده ۱۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، هیئت مدیره وظیفه دارند با هدف ذخیره کردن پنج درصد سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی است . همان طور که اشاره شد ، این کار می بایست تا مدتی که این پس انداز به یک دهم تمام سرمایه شرکت برسد، ادامه یابد. طبق اصول موجود بر اداره کارهای شرکت، موظف به اجرای این کار در شرکت بامسئولیت محدود اندک به وسیله ی مدیر یا مدیران از محل غیر ممکن نیست.

اضافه بر این ،در صورت به حواله وظیفه مورد بحث به قوانین شرکت های سهامی که در آن هیئت مدیره موظف به انجام هدف به ذخیره اندوخته قانونی است،بدین صورت اجرای وظیفه یاد شده در شرکت با مسئولیت محدود هم برگردن مدیر یا مدیران است.پاسخ سوال اینکه اساس در نظر گرفتن اندوخته قانونی چه میتوان باشد؟ در زیر شرح داده است

جواب :شایان ذکر است که اندوخته قانونی تنها در سه شرکت وجود دارد:

    شرکت های سهامی عام و خاص
    شرکت تعاونی
    شرکت بامسئولیت محدود

در دیگر شرکت ها کاملا اختیاری است درباب اجرا کردن اندوخته قانونی وجود ندارد.برای اینکه که در این سه شرکت مقدار مسئولیت سهامداران یا شرکاء محدود به میزان سرمایه ای است که آن ها با خود به شرکت آورده اند، مبلغی به اسم اندوخته قانونی ذخیره شده تا در زمان ایجاد مطالبات جهت شرکت و نابودی سرمایه های شرکت، بتوان کلیه یا قسمتی از مطالبات شرکت را از آن محل جبران نمود. در حالی که در اکثر شرکت ها همچون تضامنی، نسبی و مختلط ، مسئولیت کلیه یا حداقل قسمتی از شرکاء محدود به مبلغ سرمایه آن ها نیست و در نتیجه طلبکاران شرکت، می توانند جهت وصول مطالبات خود به شرکاء رجوع کنند و در نتیجه به واسطه عدم اندوخته قانونی خسارت نخواهند شد.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان بهترین مجری پروژهای اندوخته قانونی شرکت بامسئولیت محدود در خدمت متقاضیان می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

آنچه باید درمورد اظهارنامه مالیاتی شرکت بدانیم

آنچه باید درمورد اظهارنامه مالیاتی شرکت بدانیم

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

“اظهارنامه مالیاتی” تصدیق مالی یک سال کاری افراد حقیقی یا حقوقی که برای ارزیابی مالیات به اداره امور مالیاتی ارائه میشود،گفته میشود.شرکت ها بعد از آغاز فعالیت باید در ۴ ماه اول هر سال اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند.به طور مثال عملکرد سال ۹۱ خود را در دفاتر و صورت های مالی حتماً از شروع فروردین ۹۲ تا پایان تیرماه ۹۲ به دارایی دهند.توصیه ی ما به شما این است که تا جا یکه ممکن این کار انجام دهید و حتی اگر عملکردی هم نداشتید دفاتر سفید و اظهارنامه سفید از طریق پست که خیلی راحت است انجام دهید بفرستین.مادامی که تشکیلاتی با داشتن فعالیت،اظهارنامه و دفاتر خود را به شکل ظاهری و جهت اعلام کردن نداشتن فعالیت خود سفید ارسال نمایند به دلیل خلافی که صورت گرفته مشمول علی الراس می شوند.

آنچه باید درمورد اظهارنامه مالیاتی شرکت بدانیم
نحوه ی ارائه ی اظهارنامه مالیاتی

روش تسلیم اظهارنامه به شکل خود اظهاری می باشد. پرداخت کنندگان باید با داشتن کد اقتصادی ۱۶ رقمی اطلاعات خود را به شکل الکترونیکی به وسیله ی پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد و مبادرت دریافت اظهارنامه مالیاتی نمایند.بدین صورت،فرد با ذکر میزان درآمد خود مالیات مورد نیاز را پرداخت می نماید.مادامی که در ارزیابی سود و ضرر اشتباه شده باشد با تقدیم مدارک مورد نیاز تا مدت یک ماه از تاریخ انقضای ارائه اظهارنامه برای رفع خطاها زمان داده می شود.
شرایط ارسال الکترونیکی اظهارنامه مودیان حقوقی

ارائه الکترونیکی اظهارنامه این گروه از پرداخت کنندگان با بهره بردن از نام کاربری و کلمه عبور و کد رهگیری پیش ثبت نام و در زمان کامل کردن اطلاعات سبب ثبت نام میشود.بدین معنی،پرداخت کنندگان حقوقی ملزمند نسبت به کامل کردن ثبت نام،رفع مشکلات احتمالی این مرحله به وسیله ی سامانه عملیاتی پرداخت کنندگان به نشانیhttp://tax.gov.ir مبادرت نمایند.زمانی که حتی یک مورد اختلاف که اثبات آن در دفاتر مالیاتی محقق شودشرکت علی الراس خواهد شد.
علی الراس چیست؟

زمانی که اداره دارایی به دلایل گوناگون قادر نباشد مالیات یک مجموعه که به آن مالیات مختص می شود را ارزیابی نماید،دارایی خودش به صورت مشخص وارد اجرا شده و در ابتدا دفاتر شرکت را اگر تسلیم شده باشد قبول نمی کند و دوماً مالیات شرکت را بصورت خود به خودی ارزیابی خواهد کرد.
دلایل علی الراس شدن

    مدارک و اسناد مد نظر با توجه به تقاضایی ممیز و یا کارشناس مالیاتی تسلیم نشود.
    حساب نفع و ضرر و ترازنامه در آن باشد.
    زمانی که به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل پیگیری باشد.(بدین معنی که دفاتر مورد پذیرش هستند اما هزینه مورد پذیرش نیست و یا از دید ممیز طبق با مقررات حسابداری نیست).

مطابق ماده ۱ قانون مالیات های به صورت مستقیم،افراد زیر اجبار به کامل کردن و ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات می باشند.

    افرادی که در کشور ما زندگی می کنند و داخل یا خارج از کشور اجرای فعالیت می کنند.
    تمامی افرادی که به شکل حقیقی یا حقوقی به فعالیت دارند.
    افرادی که بیرون از کشور ما زندگی میکنند و درآمد و فعالیت آن ها توسط ایران می باشد.
    تمامی افراد اتباع خارجی به چه شکل حقوقی و حقیقی در کشور ما فعالیت دارند و به وسیله ی ارائه آموخته ها،انتقال مزایایی و ….موفق به احراز درآمد شدند.

مطابق ماده ۲ قانون نام برده؛افراد زیر مشتمل به پرداخت مالیات های عنوان این قانون نمی باشند.

    موسسات و وزارتخانه های دولتی
    شهرداری ها
    تشکیلاتی که دولت اعتبار آن ها را تعیین می کند.

مدارک مورد نیاز برای اظهارنامه مالیاتی

    احراز هویت اشخاص که دارای حق امضا هستند.
    مدارک شرکت
    اجاره نامه

آنچه در تخصص مجموعه موسسه ثبت کریم خان است جلب هرچه بهتره رضایت متقاضیان درمورد اظهارنامه مالیاتی با ارائه مناسب ترین خدمات می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

بهترین موسسه ثبت شرکت در ایران

بهترین موسسه ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت کریم خان ،ارائه دهنده کلیه خدمات با پیشینه ای موفق و شایسته

موسسه ثبت شرکت کریم خان بهترین موسسه جهت انجام امور ثبت شرکت می باشد.در دنیای تجارت داشتن یک نام تجاری قدرتمند حیثیت و اعتبار کسب و کار شما و همچنین باعث وفاداری مشتریان و حذف رقبا خواهد شد حال برای اینکه یک نام تجاری معتبر و قدرتمند بتوانید داشته باشید باید یک سری نکات را مورد ارزیابی قرار دهید.

چگونگی انتخاب حسابرس از میان حسابداران رسمی

بدین گونه به اطلاع متقاضیان عزیز می رساند،موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده کلیه خدمات در خصوص اموری از جمله ثبت شرکت،ثبت برند و لوگو و همچنین ثبت شرکت در مناطق آزاد و دیگر امور ثبتی را در اختیار شما قرار می دهد و تمامی اقدامات مربوط به ثبت شرکت را در کمترین زمان و با مناسب ترین هزینه به انجام می رساند.

مجموعه حقوقی ثبت کریم خان ،ما را توانا ساخته تا علاوه بر تهران، در سایر مراکز استانی کشور وحتی خارج از مرزهای میهن عزیزمان در سریع ترین زمان به ارائه ی خدمات بپردازیم.
جلب رضایت مشتریان

    دارنده رتبه نخست ثبت شرکت و ثبت برند
    استفاده ازاصول مهارت های ثبتی نوین
    داشتن نرم افزار جهت حفظ امنیت اطلاعات مشتریان
    امکانات پس از ثبت همچون اجرای تمامی مبادرت دریافت پلمپ دفاتر بدون هزینه اضافه
    ارائه ی خدمات با کم ترین هزینه
    آگاهی سازی کامل هزینه ها قبل از ارائه ی خدمات
    دادن مشاوره ی کاربردی و کلیدی
    پاسخگویی رایگان
    از افتخارات درخشان مجموعه ی ما بوده است.

مجموعه متخصص ثبت شرکت کریم خان ، تا به اتمام رسیدن همراه بازرگانان و موسسین شرکت های عزیز خواهند بود در :

    ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت با استفاده از مجرب ترین کادر
    تنظیم صورتجلسات شرکت در کمترین زمان
    ثبت برند و ثبت تغییرات برند در حداقل زمان
    دریافت مجوزهای “ایزو” با استفاده از وکلای متخصص
    ثبت اختراع درکوتاه ترین زمان
    ثبت طرح های صنعتی درحداقل زمان
    اخذ کارت بازرگانی در کمترین زمان
    تمدید کارت بازرگانی در کمترین زمان
    اخذ کد اقتصادی در کوتاه ترین زمان
    پلمپ دفاتر تجاری در کوتاه ترین زمان
    اخذ و تمدید و ارتقا رتبه شرکت های پیمانکاری در کوتاه ترین زمان
    اخذ و تمدید و ارتقا رتبه ی شرکت های مشاور در کوتاه ترین زمان
    اخذ و تمدید و ارتقا رتبه شرکت های EPC در حداقل زمان
    رتبه بندی مدرک مهندسین در کوتاه ترین زمان ممکن
    مشاوره و کار گزاری اخذ ضمانت های بانکی
    اخذ گذر واژه دوم جهت ورود به سامانه ساجات
    مشاوره رایگان و کار گزاری نقل و انتقال ۱۰۰%سهام یک شرکت تا انتقال کامل و انجام تغییرات هیئت
    انجام واگذاری سهام در اداره دارایی با استفاده از وکلای متخصص
    اخذ کارت پیمانکاری شهرداری با استفاده از مجرب ترین و حرفه ای ترین ها

افتخار خوشنامی موسسه حقوقی ثبت کریم خان به سبب ارائه خدمات هرچه بهتر برای جلب رضایت کامل متقاضیان است.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

شرایط انحلال شرکت تجاری

شرایط انحلال شرکت تجاری

شرکت های تجاری با شیوه های نقض ،زوال و بطلان شرکت تجاری خاتمه می یابند. در مباحث پیشین ، درباره زوال شرکت تجاری، بصورت کامل تفسیر نمودیم . در این مبحث بطلان شرکت تجاری را توضیح می دهیم:
انحلال شرکت تجاری

چنانچه با عدم توجه به ضوابط تاسیس شرکت تجاری، شرکتی نقض گردید در این صورت :
ماده ۲۷۱ ل. ا. ق. ت توضیح می دهد که : ” چنانچه که پیش از ارسال حکم بطلان شرکت در مرتبه آغازین دلایل نابودی بالا رفته باشد دادسرا فروپاشی آن را اعلام می نماید.” و ماده ۲۷۲ همین قانون هم تعبیر می کند که : ” دادسرایی که فروپاشی آن در آنجا بیان شده باشد می تواند مطابق با تقاضای مهلت کمتر از ۶ ماه درجهت برطرف نمودن دلایل فروپاشی اقدام نماید.” بنابراین :

    مفاد بطلان در شرکت های سهامی،در حقوق مدنی متمایز می باشد، در حقوق مدنی،با فروپاشی یک عمل حقوقی، آن کار رها شده به حساب می آید و نمی توان دوباره آن را به جریان در آورد. ولی با بطلان شرکت سهامی ،با برطرف نمودن آن می توان ،زندگی شرکت ادامه دارد.
    درباره مابقی شرکت ها، قانون گذار حکمی را تعیین نکرده است که فروپاشی آن ، آیا با برطرف نمودن دلایل ،قادریم از زوال شرکت ممانعت نماییم یا خیر ؟بنا به سکوت قانون گذار ،در این باره قادر به جلوگیری از نابودی شرکت نمی باشیم.

شرایط انحلال شرکت تجاری
موارد انحلال شرکت

۱٫ غیرقانونی بودن موضوع شرکت
۲٫ غیرقانونی بودن روند شرکت
۳٫ درج شروط مخالف خواست شرکت
۴٫ عدم گواهی و واریز تمام سرمایه نقدی در شرکت های اشخاص
۵٫ عدم تخمین و ارائه سرمایه غیرنقدی در شرکت های اشخاص
آثار انحلال شرکت تجاری

با بطلان شرکت تجاری :

    قراردادهای بسته شده به وسیله شرکت، نادرست می باشد و اشخاص ثالث، برای بازپرداخت خسارت متاثر از انحلال این قراردادها، میبایست تنها به افراد شریکی که فروپاشی حاصل کار آن هاست مراجعه نمایند.
    چنانچه با نابودی شرکت،به افراد ثالث خسارتی وارد گردد، افرادی که انحلال حاصل کار آن ها است، در مقابل متضرر پاسخ گو می باشند.

چنانچه با نابودی شرکت، خسارتی به افراد شریک وارد گردد، افراد شریکی که انحلال حاصل کار آن ها است، در مقابل بقیه شریکان پاسخ گو می باشند.

نکته :زمانی که در شرکت های مدنی دلایل انحلال فراهم شود، شرکت نامعتبر می باشد ولی در شرکت های تجاری مطابق ماده ۲۷۱ لایحه اصلاح بخشی از قوانین تجارت چنانچه که پیش از ارسال حکم انحلال شرکت در مراتب بعدی دلایل انحلال فراهم گردد دادسرا نابودی آن را ارسال و شرکت باقی می ماند.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

ثبت شرکت کریم خان ، با بهره گیری از مشاوران باتجربه آماده ارائه ی خدمات در خصوص بطلان شرکت تجاری به دلیل عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت تجاری به شما متقاضیان عزیز می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

بررسی وظایف مجامع عمومی در ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت

بررسی وظایف مجامع عمومی در ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت

نکاتی در خصوص وظایف مجامع عمومی در ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت

موسسه ثبت کریم در این مقاله قصد دارد به بررسی وظایف مجامع عمومی در ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت بپردازد.در زمان تامین و تهیه مطالب انواع شرکت های تجاری از مجمع عمومی عادی سالیانه،عادی به شکل فوق العاده،فوق العاده و هیئت مدیره شرح داده شده است.خاطر نشان میشویم که مجمع عمومی شرکت سهامی از تجمع مالکین سهام متشکل میشود. مجمع عمومی که بالاترین رتبه شرکت است طبق ماده ۷۳ قانون تجارت شامل موارد زیر است:

    مجمع عمومی موسس
    مجمع عمومی عادی
    مجمع عمومی فوق العاده

هر شرکت بعد از ثبت،قادراست تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر چیزی که در مورد شرکت است انجام دهد.تغییرات و تصمیمات شرکت ها بدین معنی است که،کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت است که بوسیله مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره در صورت لزوم انجام میشود.در این متن به تمامی وظایفی که مجامع عمومی در زمان ثبت و پس از ثبت شرکت انجام میدهد می پردازیم.

بررسی وظایف مجامع عمومی در ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت
مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس یا اولیه مجمع عمومی تشکیل دهنده است که درابتدایی تشکیل شرکت انجام میشود و معنی آن این است که شرکت با رعایت قواعد و ضوابط به شکل درست تاسیس شود و شرکاء ازاین نظر اعتماد کسب میکنند.

پیشنهاد قانونی جهت شرکت های سهامی عام مجمع عمومی تاسیس کنندگان را اجباری و برای شرکت های سهامی خاص غیر اجباری مقرر کرده است ولی شرایط هر شرکت این امکان را ایجاد می کند که تاسیس کنندگان در جلسه ای تجمع کنند و تراضی خود را با تشکیل شرکت اعلام و تشریفات لازم و قانونی را جهت تشکیل شرکت انجام دهند.
وظایف مجمع عمومی موسس

بر اساس ماده ۸۴ لایحه قانونی وظایف مجمع عمومی موسس به شرح زیر است:

    پیگیری گزارش تاسیس کنندگان و تایید آن و همچنین کسب پذیره نویسی تمامی سهام شرکت و تسویه مبالغ لازم(به سبب تبصره ماده ۵۷،گزارش تاسیس کنندگان باید حداقل پنج روز پیش از تاسیس مجمع عمومی موسس در مکانی که در آگهی دعوت مجمع ذکر شده جهت مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد).
    تایید طرح اساسنامه شرکت و در صورت نیاز اصلاح آن
    انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
    مشخص کردن روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه فراخوان و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تاسیس اولین مجمع عمومی عادی در آن انتشار خواهد یابد.
    تصرف پذیره نویسی تمامی سهام و تسویه مبالغ آن

رسمیت

    مرتبه اول: با وجود پذیره نویسان که حداقل ۵۰% سرمایه را داشته باشند.
    مرتبه دوم: با وجود پذیره نویسانی که حداقل یک سوم سرمایه را داشته باشند

اعتبار تصمیمات

    دو سوم آرای حضار در جلسه

ملاحظات

مادامی که در دعوت دوم اقلیت حضار حضور نداشته باشند و جلسه رسمیت نخواهند داشت،مجمع برای بار سوم دعوت می شود.اگر این جلسه نیز به اکثریت یک سوم نرسید،رد تاسیس شرکت به واسطه تاسیس کنندگان اعلام می شود.
مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی یا سالانه جمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یک بار در مواقع که در اساسنامه پیش بینی شده است تاسیس می شود.

وظایف مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی به تعریف زیر است:

    مشخص کردن راه و روش شرکت و رسیدگی و گرفتن تصمیم راجع به تمامی امور شرکت (به جز آنکه در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
    پیگیری ترازنامه و حساب سود و ضرر سال مالی پیش و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.پیگیری مذکور پس از گوش دادن گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
    انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
    تایید ترازنامه و فرمان توزیع سود بین مالکین سهام
    مشخص کردن روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن آگهی خواهد شد.

رسمیت

    مرتبه اول:حداقل با حضور دارندگان ۵۱ درصد سهام
    مرتبه دوم:با حضور هر تعدادی از صاحبان سهام

اعتبار

    ۵۱ درصد آرای حضار
    مجمع عمومی فوق العاده
    این مجمع مادامی که از نام آن مشخص است در مواقعی که امر فوق العاده ای مورد نظر باشد از مالکین سهام شرکت تاسیس میشود.
    وظایف مجمع عمومی فوق العاده

    تغییر در مواد اساسنامه (اعم از تغییرات در نام شرکت؛موضوع شرکت؛محل شرکت)
    افزایش یا کاهش سرمایه
    تغییر در شمارمدیران و زمان خدمت آن ها و تعیین بازرسان
    اعطاء صدور اوراق قرضه
    امکان سهام ممتازه
    انحلال شرکت

رسمیت

    مرتبه اول:حداقل با حاضرین مالک ۵۱ درصد سهام
    مرتبه دوم:با بیش از یک سوم مالکین سهام

اعتبار تصمیمات

    دو سوم آرای حضار در جلسه

ملاحظات

زمانی که در دعوت دوم اقلیت حضور نیابند،بدین معنی آن است که تصمیمات فوق العاده در شرکت الزامی ندارد.

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص بررسی وظایف مجامع عمومی در ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت به شما عزیزان،می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

پایان شخصیت حقوقی شرکت های تضامنی و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ها

پایان شخصیت حقوقی شرکت های تضامنی و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ها

توضیحاتی در مورد پایان شخصیت حقوقی شرکت های تضامنی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص پایان شخصیت حقوقی شرکت های تضامنی و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ها توضیح دهد.ما میخواهیم در ثبت کریم خان در مورد،تبدیل شرکت های تضامنی،لغو شرکت های تضامنی وانحلال آن ها که هر سه شیوه ی جهت اتمام شخصیت حقوقی این نوع شرکت ها را برای شما بزرگواران شرح دهیم:
تبدیل شرکت

شرکت تضامنی طبق رعایت ۲ اصل به شرکت سهامی تبدیل کرد:

    کلیه شرکا از تغییر رضایت داشته باشد.
    بعد از تغییر،تمام قاعده ی مربوط به شرکت های سهامی در شرکت رعایت گردد.همانگونه که در ماده ۱۳۵ ق.ت هم به این موضوع اشاره شده است.درحالی که نسبت به قروضی که شرکت در مدت تضامنی بودن داشته مقررات تضامنی بودن اعمال می گردد.همینطور در شرکت تبدیل شده اگر داشته های شرکت نمیتواند دیون را تسویه کند و بستانکاران توان ثابت کردن را داشته باشند قروض به مدت تضامنی بودن شرکت باشد،شرکای تضامنی تعهد می باشند.

فسخ شرکت تضامنی

شرکت تضامنی به دلایل گوناگون امکان دارد از طرف یک یا چند شریک لغو شود اما در هر شرایطی رعایت کردن موارد زیر در مورد لغو شرکت نیاز است:

    در اساسنامه این امکان از شرکا گرفته نشده باشد.(بدین سبب در شرایط محروم شدن حق در اساسنامه یا شرکت نامه شریک امکان درخواست لغو را نخواهند داشت)
    درخواست لغو به دلیل هدف زیان نباشد.(مانند زمانی که قصد از لغو ایراد زیان و خسارت به بدهکاران نباشد).
    درخواست می بایست ۶ ماه پیش از لغو به صورت کتبی به شرکا اطلاع داده شود.
    اگر طبق اساسنامه می بایست هرسال به حساب شرکت بررسی شود،لغو در زمان اتمام ارزیابی سالیانه انجام شود.(ماده ۱۳ ق.ت).
    (ایراد به سبب جلوگیری از زیان شرکت به دلیل نامعلوم بودن شرایط حساب مالی می باشد)
    درحال حاضر که تقاضایی لغو لازم به عرضه ی هیچ علتی ندارد تنها باید موارد بالا که قید شده رعایت شود.

پایان شخصیت حقوقی شرکت های تضامنی و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ها
انحلال شرکت تضامنی

شرایط انحلال شرکت تضامنی طبق ماده ۱۳۶ قانون تجارت به شرح زیر است:

الف-زمانی که شرکت موضوعی را که جهت آن تاسیس شده عمل کنند و یا اعمال آن غیرممکن باشد.

    زمانی شرکت جهت زمان مشخص شده تاسیس شود و آن زمان انقضایش پایان یافته باشد به غیر اینکه پیش از انقضاء فرصت ترعیب تمدید شده باشد.
    در زمان ورشکستگی شرکت

ب-در زمان موافقت کلیه شرکا

ج-هنگامی که یکی از شرکا به علتی انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند و دادگاه آن علت را قابل بررسی دانسته و دستور به انحلال دهد.در مورد این بند در تبصره ماده اشاره شده که هر گاه علت های انحلال به صورت انحصاری مرتبط به شریک یا شرکا تعیین شده باشد دادگاه قادر است به درخواست دیگر شرکا به جای انحلال دستور به اخراج آن شریک یا شرکای را بدهد.

د-هنگامی که لغو از سوی یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۸

ه-هنگامی که ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۸

و-در زمان فوت مفلس یکی از شرکا مطابق مواد ۱۳۸ و ۱۴۰
ثبت و اعلام انحلال

طبق ماده ۲۰۰ قانون تجارت نظارت به مواد ۱۹۵ قانون تجارت،۱۹۷ قانون تجارت همان قانون شرکاء شرکت تضامنی وظیفه که انحلال خود را با ارائه مدارک تنظیم شده اول در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند وبعد از طی یک ماه از زمان ثبت،انحلال خود را به هزینه ی خود شرکت ،به وسیله اداره ثبت در روزنامه رسمی و مرکز اصلی شرکت آگهی کنند.
تصفیه شرکت تضامنی

تصفیه (پاک سازی) شرکت حاصل انحلال است ودرحالی که انجام پاک سازی از طریق مدیران شرکت اعمال می گردد.به جز اینکه شرکا بیرون از شرکت را جهت این کار در نظر داشته باشند که در این زمان نام های این مدیران پاک کننده باید ثبت و به آگهی برسد و کاری که مدیران پاک کننده مکلف به اعمال آن هستند معمولاً اتمام امور اخیر ، انجام مسئولیت و اجرای داد و ستد جدید جهت اعمال مسئولیت درزمان لازم وصول مطالبات شرکت و توزیع دارایی شرکت می باشد.(مواد ۲۰۳ تا ۲۰۸ ق.ت)

پایان شخصیت حقوقی شرکت های تضامنی و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ها کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درثبت حقوقی کریم خان شما را همراهی کنند.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری

تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری

موسسه ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری توضیح دهد.تبدیل به معنی دگرگون نمودن می باشد.در تعبیر حقوقی تبدیل شرکت یعنی که بدون نابودی شخصیت حقوقی پیشین شرکت و تشکیل شخصیت حقوقی تازه درجهت آن، شرکت طرح و شکلی تازه پیدا نماید.این سوال بیان می شود که آیا قادریم شرکت های غیرتجاری را به موسسات های تجاری تبدیل کرد؟

بنابر تعاریف گوناگون موسسات غیرتجاری ،پیش از توضیح آن ، درجهت آگاهی خوانندگان شرکت های غیرتجاری و گونه های آن را تعریف می نماییم.

تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری
موسسات غیرتجاری و انواع آن

سازمان های غیرتجاری عبارت است از : تمامی شرکت هایی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس می گردند و شامل اداره های دولتی نمی باشند.می باشد.

این موسسات دو گونه می باشند که شامل موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی می باشد.
الف) موسسات غیر انتفاعی

سازمان هایی که مقاصدشان سود و تقسیم آن میان عضوهای خود نباشد. به طور نمونه موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و دسته های سیاسی از این نوع می باشند.
ب) موسسات انتفاعی

سازمان هایی که مقاصدشان سود و تقسیم آن میان عضوهای خود یا غیر باشد به طور نمونه انجمن های فنی و حقوقی و سازمان هایی که خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز را عرضه می نمایند.

سازمان های غیرتجاری از زمان به ثبت رسیدن در دفتر ویژه ای که وزارت دادگستری مشخص کرده ،دارای شخصیت حقوقی می باشند و قادرند سرنویسی مانند کانون ، انجمن و …استفاده نمایند.سازمان غیر تجاری مشابه سازمان های تجاری می بایست در شهر تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در ادارات ثبت شرکت های ثبت مرکز اصلی ثبت می گردند.برای ثبت موسسات غیر تجاری ارائه اظهارنامه، برگه چاپی درخواست نامه ثبت و پیوست های مورد نیاز در دو رونوشت که تاریخ و امضا را دارا می باشد.

پیوست آن موارد ذیل را دارا می باشد :

    کپی اصلی یا نسخه، وکالتنامه (با درخواست به وسیله وکیل) رو نوشت.
    تاییدیه کشوری که سازمان در آنجا ثبت شده باشد و ترجمه گواهی شده فارسی آن
    دو رونوشت اساسنامه به همراه امضاء کلیه صفحات به وسیله شریکان
    دو رونوشت صورت مجلس انجمن عمومی موسس حاکی بر تعیین هیات مدیره و شناسایی دارندگان امضاء
    برگه پرداخت هزینه ثبت و کپی شناسنامه شریکان

 نکات

    حداقل تعداد افراد شریک در سازمان ها دو نفر می باشد و میزان سرمایه به هر اندازه جایز می باشد.
    چنانچه سازمان غیر انتفاعی باشد میبایست نیروی انتظامی آنجا برای ثبت اجازه دهد و چنانچه انتفاعی باشد،عنوان سازمان با مدرک تحصیلی بنیان گذاران مطابقت داده شده و بعد از آن فرمان ثبت ارسال می شود.

شرکت و تفاوت آن با موسسات غیرتجاری

شرکت گونه ای قرارداد می باشد که در جهت اجرای فعالیت های بازرگانی و کسب سود با سرمایه تعیین شده ، براساس مقررات تجاری و مالی تاسیس می گردد.

به جز تمایز در مقاصد و عنوان ، از اختلاف های بین شرکت و سازمان های غیرتجاری شامل موارد ذیل می باشد :

    سازمان قادر به تصرف دولت و یا قسمت خصوصی باشد.
    به ثبت رساندن سازمان به عرضه تاییدیه فقدان سوء پیشینه از بهر تمامی اعضاء احتیاجی ندارد.

انواع تبدیل شرکت

    الف- تبدیل اختیاری : در مقررات کشورما قانونی در این مورد موجود نمی باشد و قانون گذار تعویض شرکتی به شرکت دیگر را در برخی از موردها به صورت آشکار پیش گویی نموده و در برخی موردهای دیگر در رابطه به آن بیان نموده است.تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی و تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی پیش گویی شده است.
    ب- تبدیل اجباری :با اینکه تبدیل،کاری اختیاری می باشد که شریکان با نتیجه گیری خود آن را اعمال می نمایند ولی در یک مورد آیین گذار دستورتبدیل اجباری شرکت را بیان کرده است؛بنابر ماده ۵ لایحه قانونی، چنانچه سرمایه شرکت سهامی،از حداقل مقدار ذکر شده کمتر باشد ،شریکان میبایست طی یک سال به افزونی سرمایه تا اندازه تعیین شده ،مبادرت نمایند و یا شرکت به گونه ای دیگر از شرکت های نام برده در قوانین تجارت تفویض گردد.چنانچه از این مقررات پیروی نگردد، هر فرد دارای نفع قادر به تقاضای زوال شرکت سهامی را از سوی دادگاه اقدام نماید.

شرایط تبدیل شرکت

شروط تبدیل را به دسته تقسیم بندی می شود:

الف) شروط مشترک: آیین گذار درجهت تفویض تمامی شرکت ها ضوابطی را به صورت اشتراکی تعیین و ضروری بیان می نماید:

    الف۱- وجود شرکت:از زمانی که پایه نهایی تاسیس مراعات گردد، شرکت به وجود می آید و شخصیت حقوقی پیدا می کند (ماده۵۸۳ق.ت). به همین دلیل زمان تشکیل هر شرکتی متمایز می باشد.
    الف۲- الزامی بودن گرفتن تصمیم: ماده ۵۸۹ قانون تجارت تصمیمات شخص حقوقی در اولویت میباشد که بنا به قوانین اسنامه تعیین گشته است.
    الف۳- تکوین تغییرات مورد نیاز: همانگونه که گفته شد در تبدیل مراعات نمودن قوانین شرکت مقصد ضروری می باشد؛به طور نمونه ماده (۲۷۸ل.ا) ضوابطی را تعیین نموده است:

    مصوب نمودن انجمن عمومی فوق العاده
    افزونی سرمایه به اندازه تعیین گشته و مورد نیاز
    از زمان به ثبت رسیدن شرکت دو سال گذشته و دو ترازنامه تهیه گشته باشد.
    بنابر قوانین، اساسنامه اصلاح شود .

ب) شرایط اختصاصی : این تجملات به صورت تخصصی در مقالات تبدیل هر شرکت بیان شده است؛ به طور نمونه شرکت سهامی شامل موارد زیر می باشد:

    از زمان ثبت شرکت دو سال گذشته و دو ترازنامه تهیه گشته باشد
    تغییر در رکن ها
    الزامی بودن پذیره نویسی
    اجرای پذیره نویسی

آیا تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری امکان پذیر است ؟

اگر ضوابط خصوصی و همگانی مراعات گردد، موسسه غیر تجاری به شرکت تجاری تبدیل می گردد.به این ترتیب نخست باید در جهت تبدیل سازمان غیر تجاری به شرکت تجاری ،انجمن عمومی فوق العاده به تبدیل سازمان به شرکت با طرح معین و دگرگونی عنوان شرکت فرمان دهد. بنابراین مستلزم تبدیل سازمان های غیر تجاری که شخصیت حقوقی را دارا می باشند توانایی تبدیل موضوع می باشد؛ دگرگونی عنوان شرکت تاثیرات قانونی به همراه دارد.اگرچه بعضی از حقوق دانان توانایی دگرگونی عناوین مدنی به تجاری و برعکس دستور داده اند.
انحلال شرکت ها و موسسات غیر تجاری

زوال سازمان های غیر تجاری به معنی اتمام عمر آن سازمان می باشد و الزام اتمام عمر شرکت این است که سرمایه مشترک همگان خارج شود و بین آن ها تقسیم بندی گردد. اما پیش از این میبایست بستانکاران شرکت طلب خود را از شرکت به طور کامل اخذ نموده باشد؛ درجهت این اهداف آیین گذار ،تصفیه دارایی شرکت را بعد از زوال آن پیش گویی نموده است.

• انحلال در شرکت های سهامی خاص، مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی، موسسات غیر تجاری شامل موارد زیر می باشد:

    رای دارندگان سهام: چنانچه دارندگان سهام به هر علتی به زوال آن نظر دهند.
    تصمیم شریکان: با تصمیم تعدادی از اشخاص شریک که سهم آنها از نیمی از سرمایه شرکت بیشتر باشد.
    زمان شرکت:چنان چه شرکت در تاریخ مشخصی تاسیس گشته و آن زمان به اتمام رسیده باشد. (به جز آنکه زمان مذکور پیش از اتمام اعتبار تمدید شده باشد)
    فوت یکی از شریکان: درباره فوت یکی از شریکان که در اساسنامه ذکر شده باشد.
    ورشکستگی شرکت:هنگامی که حداقل نصف دارایی شرکت به دلیل خسارت های وارده از بین برود هیات مدیره موظف است براساس ماده ۱۴۱لایحه قانون اصلاح بخشی از قانون تجارت فورا انجمن عمومی دارندگان سهام را ایجاد کرده و یا با افزونی سرمایه به وسیله شریکان و یا کاهش آن در مدارک ماهیتی شرکت دارایی را به صورت مساوی تقسیم نماید.
    موضوع شرکت:زمانی که شرکت عنوانی را درجهت انجام فعالیت های خود تاسیس نموده و یا اجرای آن بعید باشد و از ادامه کار پشیمان شده اند.
    حکم دادگاه:چنانچه فرمان مسلم دادسرا ارسال گردد.

به این ترتیب تبدیل سازمان های غیر تجاری به شرکت تجاری با دگرگونی موضوع و مراعات نمودن تجملات و ضوابط اشتراکی و خصوصی صورت می گیرد.

شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه با تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری با کارشناسان ما در ثبت شرکت کریم خان در ارتباط باشید.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

تنظیم شرکت سهامی همچون دموکراتیک ، بر دوش سه پایه اصلی شرکت می باشد: پایه تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، پایه اداره کننده ( هیات مدیره ) و پایه ناظر ( بازرس).
ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

    هیات مدیره در نخستین جلسه خود ،یک رئیس و یک معاون رئیس که میبایست فرد حقیقی باشند را از میان عضوهای هیات مدیره ، انتخاب نمایند. (ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    فرد حقیقی به منظور وکیل فرد حقوقی عضو هیات مدیره شناسایی شده باشد و همچنین به منظور رئیس یا معاون رئیس انتصاب گردد. ( تبصره ۱ ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    زمان مدیریت رئیس و معاون رئیس هیات مدیره بیشتر از زمان عضویت آن ها در هیات مدیره نمی باشد. ( ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    هیات مدیره هر زمان قادر است رئیس و معاون رئیس هیات مدیره را از عنوان های ذکر شده خلع نماید. ( ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    مواقعی که رئیس هیات مدیره به صورت ناپایدار قادر به اجرای مسئولیت های خود نباشد ،مسئولیت های او را معاون رئیس هیات مدیره اجرا می نماید. ( تبصره ۲ ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
     ۱/ نظم دعوت و تاسیس جلسه های هیات مدیره را آیین نامه مشخص می نماید.
    ۲/ تعدادی از مدیران که حداقل شامل یک سوم اعضاء هیات مدیره می باشند، مجازند چنانچه زمان ایجاد جلسه پایانی هیات مدیره دست کم یک ماه گذشته باشد، با دستوری به دعوت جلسه هیات مدیره اقدام نماید. ( ماده ۱۲۲ ل. ا. ق. ت )
    درجهت ایجاد جلسه های هیات مدیره بیش از نیمی از اعضای هیات مدیره میبایست شاهد باشند ، به جز در مواردی که در آیین نامه شمار بیشتری تعیین گشته باشد. ( ماده ۱۲۱ ل. ا. ق. ت )
    تصمیمات هیات مدیره میبایست با توجه به رای های حاضرین باشد، به جز مواردی که در آیین نامه تعداد بیشتری مشخص شده باشند. ( ماده ۱۲۱ ل. ا. ق. ت )
    هر کدام از جلسه های هیات مدیره میبایست صورت جلسه ای تهیه و کلیه یا بیشتر مدیران شاهد در جلسه آن را امضاء نمایند.
    در صورت جلسات اسم مدیرانی که غایب می باشند و مدیرانی که حاضرند،( امضاء کنند یا نکنند) و نیز چکیده ای از صحبت ها و تصمیمات گرفته شده با درج تاریخ در آن توضیح داده شود.همچنین میبایست در صورت جلسه عقیده های تمام مدیران که با همه تصمیمات یا برخی از آن ها مغایر می باشد، درج گردد. ( ماده ۱۲۳ ل. ا. ق. ت )

ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی
وظایف رئیس هیات مدیره

( ماده ۱۰۱ ، ۱۲۰ ل. ا. ق. ت )

    فراخوانی از جلسات هیات مدیره
    مدیریت جلسات هیات مدیره
    فراخوانی از انجمن های عمومی دارندگان سهام زمانی که هیات مدیره نسبت به دعوت آن ها موظف باشد.
    مدیریت انجمن عمومی

وظایف هیات مدیره

    مدیریت فعالیت های شرکت
    حداقل هر شش ماه تهیه خلاصه صورت حساب مالی و بدهی های شرکت و عرضه آن به ناظران شرکت
    فراخوانی انجمن عمومی سالیانه طی مدت بیان شده در آیین نامه در جهت پذیرش فعالیت های سال مالی پیشین و پذیرش عملکرد و سود و زیان شرکت پس از پایان سال مالی شرکت .
    کاهش و پس‌انداز یک بیستم از سود خالص شرکت به منظور پس‌انداز قانونی در هر سال تا زمانی که این پس‌انداز به اندازه یک دهم سرمایه شرکت باشد.
    فراخوانی انجمن های عمومی در موعد لازم مشابه زمانی که به دلیل ضررهای واردشده حداقل نیمی از سرمایه شرکت برفنا رود ، تا انجمن عمومی عالی درمورد نابودی یا دوام شرکت تصمیم گیری نماید.
    انتصاب و برکناری مدیر عامل و مشخص نمودن چارچوب وظایف و زمان مسئولیت و حق زحمات او.
    دیگر فعالیت هایی که اجرای آن ها به صلاح انجمن عمومی نباشد.

مشاوران ما در موسسه حقوقی کریم خان همواره آماده ارائه کامل ترین خدمات در عرصه ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی به شما عزیزان می باشیم .


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اصول حاکم بر ثبت اسم تجاری

اصول حاکم بر ثبت اسم تجاری


اسم تجاری و علامت تجاری به شکل انفرادی یا مشترک قادراست مشخص کردن کیفیت اجناس یا فعالیت به شمار رود.بصورتی که یک نشان یا علامت،نظر مشتری را مجذوب و تشویق کننده جهت خرید و مصرف باشد.هر بازرگان و تجاری قادر است با عنوان ویژه ی که “اسم تجاری” نامیده می شود،تجارت کند.نام تجاری در حقیقت به تجارتخانه و بنگاه تجارتی گفته میشود که تجار در آن مشغول تجارت هستند.قانون،زمانی از نام تجاری پشتیبانی خواهد کرد که به ثبت رسیده باشد.قانون تجارت شرح می دهد که”ثبت نام تجاری کاملاً آزادنه است فقط زمانی که وزارت عدلیه ثبت آن را اجباری کند” و ادامه می گوید “مالک تجارتخانه ای که شریک در تجارتخانه ندارد، نامی جهت تجارتخانه خود نمیتواند انتخاب کند که ایهام بودن شریک باشد”.

اصول حاکم بر ثبت اسم تجاری

در پشتیبانی قانون از نام تجاری ثبت شده،ماده ۵۷۸ قانون تجارت چنین تنظیم کرده که “اسم تجاری ثبت شده را هیچ فردی غیری در همان محل،قادر به انتخاب همان نام تجاری نمی باشد.حتی اینکه اسم تجاری ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد”.اشاره به “محل” از حیث اینکه شهر یا استان است،واضح نیست.بنابراین باید گفته شود که در ماده نام برده قانون تجارت،”ایجاز” وجود دارد.”زمان داشتن اعتبار ثبت نام تجاری پنج سال می باشد”.چنانچه از زمان ثبت نام تجاری پنج سال گذشته باشد،دیگراعتباری نخواهد داشت و پشتیبانی قانون از آن،مشروط به اینکه فرد دیگری در همان محل نمی تواند نام تجاری خود قرار دهد،کنسل میشود.

به سبب ماده ۵۷۹ قانون تجارت،”نام تجاری توانایی واگذاری است”.از اشاره قانون که جهت واگذاری نام تجاری،ثبت آن را ذکر نکرده است،این نتیجه حاصل می شود که نام تجاری ثبت نشده نیز قابل واگذاری می باشد.واگذاری نام تجاری،امکان دارد اختیاری و براساس قرارداد باشد یا اجباری یا و به وسیله وراثت.شایان ذکر است که اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مرجع ثبت”اسم تجاری”هستند.برای اینکه ماده ۵۸۲ قانون تجارت،مصوب ۱۳۱۱،ثبت نام تجاری را منوط به آیین نامه ای کرده است که باید از سوی وزارت دادگستری تامین کند و آیین نامه نام برده آماده نشده باشد،در این صورتی است ثبت نام تجاری تاکنون غیرممکن بوده و انجام نشده است.بدین صورت بازرگانانی که می خواهند نام تجاری او مورد پشتیبانی قانون قرار گیرد،باید آن را مطابق قوانین مربوط،به عنوان علامت تجاری ثبت کند.

ثبت نام تجاری،به غیر از اینکه باعث حفظ منافع تجار براساس بر وجاهت معروفیت و محبوبیت او،به نفع خریداران و استفاده کنندگان هم می باشد. چون تنها یک تاجر از آن بهره میبرد آن ها را در تشخیص تاجر و تجارتخانه ای که می خواهند از آن تهیه کنند،کمک خواهد کرد.توضیح دو مورد لازم به گفتن است:

    مطابق ماده ۳ قانون سجل احوالی،هیچ شخصی حق ندارد نام خانوادگی فرد دیگری را،در زمینه ی سجل احوالی که آن نام خانوادگی ثبت شده است،نام تجاری خود قرار دهد.
    قرارداد عمومی پاریس جهت پشتیبانی مالکیت صنعتی که به اسم “اتحادیه پاریس”،شناخته شده است اشاره می کند:”اسم تجاری،بدون آنکه اجباری به ارائه اظهارنامه یا ثبت آن باشد،درتمامی کشورهای اتحادیه پشتیبانی خواهد شد،حال آنکه جزء علامت صنعتی یا تجارتی باشد یا نباشد”.

نام تجاری به سه صورت است:

    موسسه ای از بین رفته و نام تجارتی تابع آن است
    دست کشیدن کاربردی نام تجاری
    انتخاب نام تجاری جدید به جای نام تجاری قبلی

ثبت حقوقی کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از خدمات بهینه در خدمت کلیه ثبت اسم تجاری می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

انتخاب بازرس یا بازرسان تعاونی و وظایف آن ها

انتخاب بازرس یا بازرسان تعاونی و وظایف آن ها

شرکت هایی که کلیه یا حداقل ۵۱% سرمایه توسط اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد را شرکت های تعاونی می گویند و وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و دیگر بنیادهای عمومی می توانند برای اعمال بند ۲ اصل ۴۳ از طریق وام بدون بهره یا هر راه مشروع غیری از جمله مشارکت ، تجارت و معامله ، مزارعه ، مساقات ، اجاره، اجاره به شرط تملیک ، شرط دادو ستد ، فروش اسقاطی و صلح مبادرت به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آن که عضو باشند.
انتخاب بازرس یا بازرسان تعاونی و وظایف آن ها

کارگزاران شرکت تعاونی یعنی کارگزارنی که در پیشرفت فعالیت ها و اهداف شرکت های تعاونی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و سبب می شود که شرکت تعاونی به روش مورد نظر تصمیم گیری، اداره و ناظر شود که طبق ماده ۲۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی کارگزاران شرکت های تعاونی را به سه قسم است:

    مجمع عمومی
    هیئت مدیره
    بازرس یا بازرسان
    بازرس یا بازرسان ( رکن نظارت کننده )

همانطور که در قبل اشاره کردیم شرکت های ثبت شده نحوه های متفاوتی را جهت نظارت بر کارکرد مالی و غیرمالی مدیران شرکت احتیاط کرده اند بعضی از شرکت ها همچون شرکت های فرد راه های آسان تری دارد بعضی از شرکت ها که به شکل مختلط و ترکیبی است از سیستم هیئت ناظر بهره ببرد و همین طور در شرکت با مسئولیت محدود مادامی که عده ای شرکاء بالاتر از دوازده نفر باشد هیئت ناظر را پذیرفته است اما شرکت های سرمایه یا کمیتی که اغلب اعضاء آشنایی از یکدیگر ندارند و تعداد زیادی سهامدار یا عضو دارد از سیستم بازرسی که به وسیله ی مجمع عمومی انتخاب می گردد این ناظر را انجام می دهد.
انتخاب بازرس یا بازرسان

ماده ۴۰ قانون قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی روش انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت را این گونه توضیح داده :” مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را از قبیل افراد حقیقی یا حقوقی و جهت طی یک سال مالی انتخاب می کند، انتخاب دوباره آنها بی مانع است.”بدین معنی بازرس یا بازرسان هم مانند اعضاء هیات مدیره و جهت یک زمان کوتاه به روشی که حداقل ناظر یک سال مالی باشد با رای اعضاء تعاونی انتخاب می شود تا ناظر بر کارکرد مالی و غیرمالی شرکت داشته باشد و انتخاب آنان جهت یک دوره مالی دیگر منعی ندارد و بازرس می تواند جهت یک دوره دیگر به عنوان بازرس انتخاب گردد.در زمان فوت یا ممانعت قانونی و یا برکناری بازرس یا بازرسان اصلی، هیئت مدیره موطف است طی ده روز بازرس یا بازرسان علی البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه زمان فراخوان دهد.
وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی

وظایف بازرس یا بازرسان شرکت های تعاونی به شرح ذیل می باشد

     بازرسی پی در پی بر برابری روش اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه
     بررسی به حساب ها، دفاتر ، اسناد ، صورت های مالی از جمله ترازنامه ها و حساب های کارکرد و نفع و ضررها، بودجه توصیه شده و گزارشات هیات مدیره به مجمع عمومی
     بررسی به شکایات اعضاء و عرضه گزارش به مجمع عمومی و مراجع صلاحیت دار
     یادآوری به صورت کتبی تخلفات انجام شده در روش اداره امور تعاونی به هیات مدیره و مدیر عامل و درخواست رفع کاستی ها
     بازرسی بر اجرای حسابرسی و بررسی به گزارش های حسابرسی و گزارش نتیجه بررسی به مجمع عمومی شرکت و مراجع صلاحیت دار

حق الزحمه بازرس یا بازرسان

تبصره ۲ ماده ۴۰ قانون قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی هم چون مدیران مشخص کرد حق الزحمه بازرس یا بازرسان را به عهده اعضاء تعاونی گذاشته است و اصلاح کرده است :” حق الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تایید مجمع عمومی مشخص می شود “.

مشاوران ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان،افتخار دارند بابهترین و مجرب ترین کارشناسان در جهت انتخاب بازرس یا بازرسان تعاونی و وظایف آن ها در خدمت شما عزیزان باشند.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ارکان شرکت سهامی عام

ارکان شرکت سهامی عام

پیش از تاسیس شرکت سهامی عام که به کمک موسسین تصمیمات گرفته شده در مجمع عمومی موسس اجرا شده است با ارزش ترین عناوین ارکان سه گانه شرکت سهامی عام است. همانگونه در توضیحات قبل گفته شده است ، شرکت سهامی عام در حال حاضر یکی از با اهمیت ترین شرکت های موثر در اقتصاد کشور است که به پشتیبانی سرمایه های تقسیم شده فعالیت اقتصادی خود را افزایش دهد برای اینکه افراد به صورت ثابت در آن تصمیم گیرنده و اداره کننده نمی باشند.

ارکان شرکت سهامی عام

از دید بعضی اقتصادانان شرکت های سهامی قابل قیاس با رژیم دموکراسی است براینکه ازنظر قواعد ، سهامداران مالک شرکت بشمار می رود و توسط مجمع عمومی که می توان آن را به قوه مقننه تمسیل کرد ، مدیران و نمایندگان شرکت را مشخص میشود و بیشترین توانایی را دارند. این ارکان جهت جلو بردن اهداف شرکت با یکدیگر تعامل دارند. شایان ذکر است این رژیم دموکراسی در شرکت های سهامی عام نسبت به سهامی خاص کاملاً واضح است.

    رکن تصمیم گیرنده : مجمع عمومی
    رکن اداره کننده : هیات مدیره
    رکن نظارت کننده : بازرس

رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )

در حالی که لایحه اصلاح قانون تجارت مجمع عمومی شرح خاصی ندادند اما در ماده ۷۲ آن لایحه مجمع عمومی را این گونه توضیح داد:

” مجمع عمومی شرکت سهامی از مجموعه مالکان سهام متشکل شده است .قوانین مرتبط به حضور عده ی مورد نیاز جهت تشکیل مجمع عمومی و آرای مورد نیاز برای گرفتن تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد فقط در شرایطی که به سبب قانون تکلیف خاص جهت آن تنظیم شده باشد “.

با مد نظر داشتن حقوق مالکین سهام بهترین مرجع تصمیم گیری شرکت های سهامی مجمع عمومی می باشد که در حکم قوه مقننه می باشد که قواعد و روش کار و کارکرد شرکت را مشخص کرده،مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات آن را مطالعه، تصویب یا درست می کند این در حالی است تشریفات مجامع عمومی زمانی اعتبار دارد که تشریفات تنظیم شده در قانون و اساسنامه جهت فراخوان و تاسیس و حد لازم سهام حاضر و اکثریت مورد نیاز در نظر گرفته شده باشد.

به معنی دیگر مجمع عمومی مالکین سهام به منظور فرمانده قواست و ارکان دیگر شرکت به او منسوب اند و میبایست گزارش روش کار شرکت را به او تسلیم دهند، هیچ کدام از تصمیمات با ارزش راجع به ادامه شرکت بدون تصویب مجمع عمومی معتبر نخواهند بود به همین دلیل باید به طور دموکراتیک هیئت مدیره ای را انتخاب کند تا به نمایندگی ازسوی او اجرا کنند.

مجامع عمومی شرکت های سهامی را از یک طرف باید برگردن تقاضایی مالکین واقعی شرکت نامید که اراده اقلیت سهامداران را بازتاب می دهد و از طرف دیگر منشا شخصیت حقوقی شرکت به حساب آورد.مجامع عمومی نمونه ی از تصمیم گیری است که تصمیمات تمامی و اساس همچون انتخاب هیات مدیره و بازرسان، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای ثبت آگهی ها، افزایش و کاهش سرمایه، انحلال پیش از مهلت ، صادرکردن اوراق قرضه و تغییر در محتوایی اساسنامه در آن دریافت شود . بعد از اعمال تصمیم گیرنده مجامع عمومی سهامداران هستند که از تجمع مالکین سهام تشکیل می شود. اگرچه قانونگذار شرح کاملی از مجامع عمومی را تسلیم نخواهد کرد .در حالی که با مطالعه ماده ۷۲ لایحه نام برده قادراست مجمع عمومی را چنین شرح داد :

مجمع عمومی، اجتماعی از مالکان سهام یک شرکت سهامی است که به موجب مقررات قانون تجارت و تغییرات آن به شکلی رسمی بعد از فراخوان سهامداران تاسیس می شود تا تصمیمات عادی و در حال اجرا شرکت و در شرایط خاص تصمیمات عالی شرکت را با حد اندازه تنظیم در قانون و توسط آراء به دست آمده گرفته میشود نمایند.

نکته : مجمع عمومی موسس که خود نوعی از انواع مجامع تاسیس یافته به شمار میرود از حیطه تعریف بالا خارج است براینکه در مجمع عمومی موسس مالکین سهام وجود خارجی ندارد زیرا هنوز شرکتی به ثبت نرسیده است و اعضاء تشکیل دهنده آن، موسسین در رسیدگی وضعیت پذیره نویسی هستند.
انواع مجامع عمومی در شرکت های سهامی

۱٫ مجمع عمومی موسس
۲٫ مجمع عمومی عادی
۳٫مجمع عمومی فوق العاده
رکن اداره کننده ( هیئت مدیره )

شرکت سهامی توسط هیات مدیره ای که از میان مالکین سهام منتخب شده اند و کلی یا در برخی شرایط قابل خلع است را اداره خواهد کرد.تعداد اعضا هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نمیبایست حداقل از پنج نفر کمتر باشد.

یقیناً در ماده ۴۸ قانون تجارت که با تایید لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت کنسل شده شرکت سهامی از طریق یک یا چند نفر نماینده مکلف اند و غیر وظیفه که از بین مالکین سهام به سمت مدیری و جهت زمان محدوده ی مشخص شده و قابل خلع می باشند اداره خواهند شد که این اشخاص را که دارای امکانات و وظایف جمعی هستند هیات مدیره گویند.

احتمال دارد از اختیارات مدیران تکی یا به صورت شریکی بر شرکت وارد شود .سهام نام برده با اسم بوده و قابل واگذاری نیست و چنانچه که مدیری مفاصا حساب دوره کاری خود در شرکت را اخذ نکرده است سهام نام برده در صندوق شرکت به حکم وثیقه باقی خواهد ماند.

این درحال است که مطابق ماده ۱۱۵ لایحه نام برده در حالی که مدیری در زمان انتخاب مالک تعداد سهام مورد نیاز به حکم وثیقه نباشد و درحالی که در زمان واگذاری اجباری سهام مورد وثیقه و یا بیشتر شده تعداد سهام مورد نیاز به حکم وثیقه ، مدیر میبایست طی مدت یک ماه تعداد سهام مورد نیاز به حکم وثیقه را تامین و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه استعفا خواهد داد.

افراد زیر نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شوند : ( ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت )

    ورشکستگانی حکم آنان صادر شده است.
    اشخاصی که به دلیل اقدام به جنایت یا یکی از جرم های سرقت، خیانت در امانت ، کلاهبرداری،یا جنایتی که بر اساس قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس،فریب دادن،بدست آوردن غیرقانونی در اموال عمومی، بر اساس حکم قطعی از حقوق اجتماعی،تمامی یا برخی محروم شده باشند. قابل توجه است که این افراد تنها در زمان محرومیت از حقوق اجتماعی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند.

رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )

بازرسان افرادی هستند که به وسیله ی مجمع عمومی جهت نظارت به کارهای مدیران و حساب ها و دادو ستد شرکت منتخب شده اند.

نکته

     بازرسان مجازند هم از میان مالکین سهام برگزیده ، و هم از بیرون از شرکت ، برعکس اعضاء هیات مدیره که مورد نیاز است بی شک از میان سهامداران انتخاب گردند.
    بازرسان می توانند افراد حقیقی یا حقوقی باشند.
    درزمینه های که وزارت اقتصاد بیان می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام افرادی می توانند اجرا کنند که اسم آن ها در لیست رسمی بازرسان شرکت ها مندرج شده باشد.

افراد زیر توانایی انتخاب شدن به عنوان عضو بازرس را داشته باشند

    اشخاصی که حکم ورشکستگی آنها تصویب شده است. ( ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت )
    اشخاصی که به دلیل اعمال جنایت یا یکی از جرم های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جرم هایی که بر اساس قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری معرفی شده اند ، اختلاس ،فریب دادن ، گرفتن غیرقانونی در اموال عمومی، که به سبب حکم قطعی از حقوق اجتماعی،تمام یا برخی محروم شده باشند،تنها در زمان محرومیت. ( ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت )
    اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت )
    اقوام سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت )
    هرشخصی که خود یا همسرش از افراد نامبرده در بند ۲ وظیفه ی دریافت حقوق را دارند. ( ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت)

نکته

مجمع عمومی عادی میبایست یک یا چند بازرس علی البدل هم انتخاب کند تا در زمان معافیت یا فوت یا استعفا یا نداشتن شرایط یا رد قبول سمت به وسیله بازرس یا بازرسان اصلی برای اجرای وظایف بازرسی فراخوانده شوند.
وظیفه بازرسان شرکت

۱٫ مطالعه تمامی هزینه ها و سود های شرکت و تسلیم آن ها به سهامداران
۲٫ نظارت بر کارهای هیات مدیره
۳٫ وظیفه رسیدگی حساب ها
۴٫ وظیفه اطلاع رسانی

و در آخر ثبت کریم خان، مفتخراست در ارکان شرکت سهامی عام سودمندترین خدمات را به متقاضیان شریف و عزیز ارائه نماید.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی

اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی

نکاتی در خصوص اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی

ثبت شرکت کریم خان در مورد حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی توضیحاتی ارائه می دهد. حق تقدم بدین معنی است که بر اساس اظهارنامه عادی جهت پشتیبانی از علامت تجاری که به وسیله ی یک تقاضا کننده به سازمان صلاحیت دار یکی از کشورهای اعضا تحویل داده میشود همان متقاضیان ( یا بازمانده یا وراث قانونی آن ها ) قادرند در زمان تعیین شده ( ۶ ماه ) حقوق مشخص شده ای را در زمان درخواست پشتیبانی در کلیه کشورهای عضو کنوانسیون داشته باشند.این درخواست ها ( اظهارنامه ها ) ، به شکلی پذیرفته می شود که انگار در روز ارائه نخستین اظهارنامه،تحویل داده شده است.

اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی

حق تقدم امتیازات ارزشمند با اهمیت بالا را در برابر متقاضی خواستار پشتیبانی در کشورهای فراوانی قرار می دهد . متقاضی وظیفه ندارد که تمامی اظهارنامه ها را در داخل کشور و خارج مصادف تسلیم می کند به سبب اینکه از یک فرصت ۶ ماه جهت تصمیم گیری مربوط به این کار بهره برده است که در کدام کشورهایی تقاضایی پشتیبانی از طرح صنعتی کند. متقاضی قادرند از فرصت ۶ ماه جهت تنظیم با دقت و مناسب با راه های بهره ببره که باید از آن ها جهت شرایط پشتیبانی در کشورهای متعدد مورد علاقه در این مورد عبور کرد.
موارد حق تقدم

    ذی نفع حق تقدم هر فردی است که حق دارد از شرایط ملی استفاده کنند و اظهارنامه ای جهت یک مدل صنعتی در یکی از کشورهای عضو به طور قانونی ثبت کرده است.
    در برخی از مواقع حق تقدم تنها حاکی بر نخستین اظهارنامه جهت ثبت حق مالکیت صنعتی واحدی باشد که باید در یک کشور عضو درج شده باشد. در همین خاطر احتمال دارد در پی اظهارنامه اول، اظهارنامه دومی که می تواند تصریح شده اظهارنامه اول باشد ، ثبت شود و بعد از آن اظهارنامه دومی با موضوع پایه حق تقدم مرتبط با عنوان درج شده در اظهارنامه اول بهره برد.
     به غیر فرستادن هم زمان خود اظهارنامه اول، میشود حق تقدم را به یک قائم مقام واگذار کرد .این کار همین طور واگذاری حق تقدم به افراد متفاوت جهت کشورهای گوناگونی ممکن می سازد . این واگذاری کاملاَ ساده و مختلف است.
    اظهارنامه جدید باید در مورد همان موضوع اظهارنامه نخست باشد که حق تقدم نسبت به آن توقع می شود.به شرح دیگری به نظر علامت تجاری، علامت تجاری واحدی باید عنوان هر دو اظهارنامه باشد.
     اظهارنامه نخستین و پدید آمده یک حق تقدم، می بایست به طور قانونی ثبت شود. به توصیف دیگر، هر ثبتی که برابر با یک ثبت ملی و مطابق قوانین باشد، اساس اعتبار داری جهت حق تقدم است. ” ثبت ملی ” همان طور مشمول اظهارنامه هایی می شود که مطابق معاهده های دو جانبه یا چند جانبه ای که میان کشورهای عضوی که مسئولیت دارند به ثبت رسیده اند.
     حاصل توقع حق تقدم ، با اظهارنامه پسین می بایست به شیوه ی تلقی شود که انگار در هنگام ثبت اظهارنامه نخستین، که حق تقدم آن درخواست شده در یک کشور عضو دیگر اظهارنامه جدید که پیشین به ثبت رسیده بوده است. درصورت دیگر با مراجعه به حق تقدم مابین زمان ثبت اظهارنامه اول و دوم ، به تعبیری دوره حق تقدم ، تمام کارهای اجرا شده نمی توانند حقوق بدست امده از اظهارنامه جدید را از میان ببرند.
    زمان دوره حق تقدم جهت طرح صنعتی ۶ ماه است.
    حق تقدم تنها به موجب نخستین درخواست ثبت در یک کشور عضو اتحادیه است،بدین معنی اگر نخستین تقاضا ثبت در یک کشور غیرعضو اتحادیه ارائه شده باشد و این کشور غیرعضو سپس به عضویت قرار داد پاریس درآید دوباره نسبت به نخستین تقاضا جدید که قید شده حق تقدم داده نمی شود. همین طوری در کشوری که به تازگی به عضویت اتحادیه درمی آید قادرنیست ادعای حق تقدم نخستین تقاضایی ثبت در کشور دیگری را کند برای اینکه در زمان نخستین تقاضا ثبت عضو تازه اتحادیه تا آن عضو اتحادیه نبوده است.
    در حالی که حق تقدم از زمان نخستین تقاضا آغاز می شود بدین صورت در زمان سومی پیش از نخستین تقاضا مورد بحث تقاضای ثبت موضوعی از موضوعات حقوق مالکیت صنعتی را ( مانند علائم تجاری ) در کشوری انجام داده باشد، برای شخص سوم مطابق قانون ملی همان کشور حق بدست آمده ایجاد شده است. درحالی که این حق کسب شده لغو کند حق تقدم سایر افراد است که تقاضایشان را به عنوان نخستین تقاضا مطرح ساخته اند زمانی که در واقع نخستین تقاضایی مرتبط به غیر است که حق کسب دارد.

تقاضای جانشین زمانی در دستور تقاضایی قبلی حساب می شود که موارد زیر را داشته باشد

    تقاضا جانشین به همان کشوری داده شود که تقاضا نخست ارائه شده است.
    تقاضا جانشین مرتبط به همان موضوع ( علامت ) و مرتبط به همان جنسی باشد که در تقاضا قبل آورده شده است.
    تقاضا جانشین زمانی باشد ارائه شده باشد که جانشین قبلی رد یا استرداد یا از آن انصراف داده باشند.
    تقاضایی قبلی انتشار یافته یا به آگاهی مردم نرسیده باشد.
    حقی زمانی تقاضا قبلی باقی نمانده باشد.
    تقاضایی قبلی در آن کشور، در کشور غیر به عنوان ابتدایی حق تقدم استفاده نشده باشد.

زمانی که یکی از شرط و قیود ملاحظه نشود، هیچ کشور عضو اتحادیه حق تقدم جهت تقاضای جانشین قائل نخواهد شد. همین طور اگر در حد میان تقاضایی قبل و جدید، تقاضای ثبتی جهت همان موضوع از طریق همان فرد یا فردی غیر ارائه مقام ثبت مالکیت صنعتی همان کشور یا کشور دیگری از اتحادیه پاریس شده باشد، تقاضایی جانشین پذیرفتنی نیست.

۱۰٫ مشخص زمان نخستین تقاضایی و اسم کشوری که نخستین تقاضایی ثبت در آن جا طرح شده و هم شماره نخستین تقاضایی ثبت از قبیل شرایط طرحی قهری درخواست حق تقدم است.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی درباب اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان به بهترین امکانات در اختیار متقاضیان می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت اختراع در سیستم ایران

ثبت اختراع در سیستم ایران

اعلامی بودن ثبت اختراع در سیستم ایران

موسسه حقوقی کریم خان در خصوص ثبت اختراع توضیحاتی ارائه می نماید:

اختراع به معنی ابتکار ونوآوری یک فرآورده جدید است که پیش از این به شکل فکری نو و یا یک نظریه کارآمد قابل توجه می باشد.شخصی که توانایی همچین ابتکار و نوآوری را دارد میتواند تقاضای ثبت نمایید.

ثبت اختراع در سیستم ایران
اختراع یک محصول صنعتی جدید

کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی (ماده ۲۷ قانون ثبت علایم و اختراعات)

قصد قانونگذار از شرح ثبت اختراع توجه به همگانی بودن ثبت در سیستم ایران است چه به درخواست و نفع اداره ثبت مورد ادعا را ثبت می کند و هیچ بررسی از قبل نمیکند ولی اگر کسی اعتراض کند می تواند طبق مقررات مربوطه پیگیری کند و ماده ۳۶ نیز هم اشاره و هم ناظر بر این موضوع است ” ورقه ثبت اختراع در هیچ صورت به عنوان قابل استفاده بودن و یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع اصالت ندارد و همچنین ورقه اختراع در هیچ صورت راهنمایی نیست که متقاضی یا موکل او مخترع حقیقی است و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در دادگاه اولیه تهران مدعی شده خلاف آن را ثابت نمایند”.

این شکل دستور و رویه درست و قابل اعتراض نمیباشد.جهت صحت یا عدم صحت ادعایی درباره یک کشف جدید نمیتوان هیچ اداری ثبت کشوری را مجهز به دستگاه برای اثبات این موضوع کرد و از این رو در کشورهای از جمله ایران و فرانسه و اکثر کشورهای ثبت جنبه همگانی دارد،در صورتی که آمریکا بر عکس مدعی اختراع باید در اداره ثبت اختراع آمریکا مورد ادعای خود را ثابت کند و پس از آن اجازه ثبت آن به اداره ثبت داده می شود.

برخی کشورها در قوانین خود شرایطی را آورده اند و بعضی موارد را به عنوان اختراع قبول نکرده اند براینکه اختراع کننده نسبت به ثبت اختراع خود دو نوع حق مادی و اخلاقی دارد.حق اخلاقی مخترع نام او می باشد که تا ابد نام وی برروی اختراع می ماند و کسی حق تغییر آن را ندارد. به طور مثال همیشه اختراع پنی سیلین به نام فلمینگ هست.ولی حق مالی محدود است و اکثر قوانین هر کشوری آن را تعیین می کند و در برخی موارد نیز اصلاً ثبت آن را به عنوان اختراع قبول نکرده و اجازه نمی دهد که مخترع از آن استفاده انحصاری مادی کند.

درحالی که ماده ۲۸ قانون نام برده اشاره می کند: ” برای گزینه های زیر نمیتوان ادعای ثبت کرد:

    نقشه های مالی
    اختراعات و اکتشافات که مانع انتظامات عمومی،تناقض عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
    فرمول ها و ترتیبات دارویی

از گذشته تا به حال اداره ثبت اختراع در مورد ادعای اشخاص نسبت به مورد اختراع پیگیر نمی شود و در این صورت زمانی که کسی از اختراع کسی دیگر سوء استفاده کند و به نام خود به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت اختراع ، همان اختراع را به نام او به ثبت خواهد رساند،ولی در این مورد شخص ضرر دیده می تواند به دادگاه شکایت نماید و در این مورد برای جلوگیری از تضییع حق ، مسئله مرور زمان مطرح نشده و ذینفع هر وقت خواست می تواند اعتراض نماید.

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص اعلامی بودن ثبت اختراع در سیستم ایران به شما عزیزان،می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic