امروز:

تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری

تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری

موسسه ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری توضیح دهد.تبدیل به معنی دگرگون نمودن می باشد.در تعبیر حقوقی تبدیل شرکت یعنی که بدون نابودی شخصیت حقوقی پیشین شرکت و تشکیل شخصیت حقوقی تازه درجهت آن، شرکت طرح و شکلی تازه پیدا نماید.این سوال بیان می شود که آیا قادریم شرکت های غیرتجاری را به موسسات های تجاری تبدیل کرد؟

بنابر تعاریف گوناگون موسسات غیرتجاری ،پیش از توضیح آن ، درجهت آگاهی خوانندگان شرکت های غیرتجاری و گونه های آن را تعریف می نماییم.

تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری
موسسات غیرتجاری و انواع آن

سازمان های غیرتجاری عبارت است از : تمامی شرکت هایی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس می گردند و شامل اداره های دولتی نمی باشند.می باشد.

این موسسات دو گونه می باشند که شامل موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی می باشد.
الف) موسسات غیر انتفاعی

سازمان هایی که مقاصدشان سود و تقسیم آن میان عضوهای خود نباشد. به طور نمونه موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و دسته های سیاسی از این نوع می باشند.
ب) موسسات انتفاعی

سازمان هایی که مقاصدشان سود و تقسیم آن میان عضوهای خود یا غیر باشد به طور نمونه انجمن های فنی و حقوقی و سازمان هایی که خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز را عرضه می نمایند.

سازمان های غیرتجاری از زمان به ثبت رسیدن در دفتر ویژه ای که وزارت دادگستری مشخص کرده ،دارای شخصیت حقوقی می باشند و قادرند سرنویسی مانند کانون ، انجمن و …استفاده نمایند.سازمان غیر تجاری مشابه سازمان های تجاری می بایست در شهر تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در ادارات ثبت شرکت های ثبت مرکز اصلی ثبت می گردند.برای ثبت موسسات غیر تجاری ارائه اظهارنامه، برگه چاپی درخواست نامه ثبت و پیوست های مورد نیاز در دو رونوشت که تاریخ و امضا را دارا می باشد.

پیوست آن موارد ذیل را دارا می باشد :

    کپی اصلی یا نسخه، وکالتنامه (با درخواست به وسیله وکیل) رو نوشت.
    تاییدیه کشوری که سازمان در آنجا ثبت شده باشد و ترجمه گواهی شده فارسی آن
    دو رونوشت اساسنامه به همراه امضاء کلیه صفحات به وسیله شریکان
    دو رونوشت صورت مجلس انجمن عمومی موسس حاکی بر تعیین هیات مدیره و شناسایی دارندگان امضاء
    برگه پرداخت هزینه ثبت و کپی شناسنامه شریکان

 نکات

    حداقل تعداد افراد شریک در سازمان ها دو نفر می باشد و میزان سرمایه به هر اندازه جایز می باشد.
    چنانچه سازمان غیر انتفاعی باشد میبایست نیروی انتظامی آنجا برای ثبت اجازه دهد و چنانچه انتفاعی باشد،عنوان سازمان با مدرک تحصیلی بنیان گذاران مطابقت داده شده و بعد از آن فرمان ثبت ارسال می شود.

شرکت و تفاوت آن با موسسات غیرتجاری

شرکت گونه ای قرارداد می باشد که در جهت اجرای فعالیت های بازرگانی و کسب سود با سرمایه تعیین شده ، براساس مقررات تجاری و مالی تاسیس می گردد.

به جز تمایز در مقاصد و عنوان ، از اختلاف های بین شرکت و سازمان های غیرتجاری شامل موارد ذیل می باشد :

    سازمان قادر به تصرف دولت و یا قسمت خصوصی باشد.
    به ثبت رساندن سازمان به عرضه تاییدیه فقدان سوء پیشینه از بهر تمامی اعضاء احتیاجی ندارد.

انواع تبدیل شرکت

    الف- تبدیل اختیاری : در مقررات کشورما قانونی در این مورد موجود نمی باشد و قانون گذار تعویض شرکتی به شرکت دیگر را در برخی از موردها به صورت آشکار پیش گویی نموده و در برخی موردهای دیگر در رابطه به آن بیان نموده است.تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی و تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی پیش گویی شده است.
    ب- تبدیل اجباری :با اینکه تبدیل،کاری اختیاری می باشد که شریکان با نتیجه گیری خود آن را اعمال می نمایند ولی در یک مورد آیین گذار دستورتبدیل اجباری شرکت را بیان کرده است؛بنابر ماده ۵ لایحه قانونی، چنانچه سرمایه شرکت سهامی،از حداقل مقدار ذکر شده کمتر باشد ،شریکان میبایست طی یک سال به افزونی سرمایه تا اندازه تعیین شده ،مبادرت نمایند و یا شرکت به گونه ای دیگر از شرکت های نام برده در قوانین تجارت تفویض گردد.چنانچه از این مقررات پیروی نگردد، هر فرد دارای نفع قادر به تقاضای زوال شرکت سهامی را از سوی دادگاه اقدام نماید.

شرایط تبدیل شرکت

شروط تبدیل را به دسته تقسیم بندی می شود:

الف) شروط مشترک: آیین گذار درجهت تفویض تمامی شرکت ها ضوابطی را به صورت اشتراکی تعیین و ضروری بیان می نماید:

    الف۱- وجود شرکت:از زمانی که پایه نهایی تاسیس مراعات گردد، شرکت به وجود می آید و شخصیت حقوقی پیدا می کند (ماده۵۸۳ق.ت). به همین دلیل زمان تشکیل هر شرکتی متمایز می باشد.
    الف۲- الزامی بودن گرفتن تصمیم: ماده ۵۸۹ قانون تجارت تصمیمات شخص حقوقی در اولویت میباشد که بنا به قوانین اسنامه تعیین گشته است.
    الف۳- تکوین تغییرات مورد نیاز: همانگونه که گفته شد در تبدیل مراعات نمودن قوانین شرکت مقصد ضروری می باشد؛به طور نمونه ماده (۲۷۸ل.ا) ضوابطی را تعیین نموده است:

    مصوب نمودن انجمن عمومی فوق العاده
    افزونی سرمایه به اندازه تعیین گشته و مورد نیاز
    از زمان به ثبت رسیدن شرکت دو سال گذشته و دو ترازنامه تهیه گشته باشد.
    بنابر قوانین، اساسنامه اصلاح شود .

ب) شرایط اختصاصی : این تجملات به صورت تخصصی در مقالات تبدیل هر شرکت بیان شده است؛ به طور نمونه شرکت سهامی شامل موارد زیر می باشد:

    از زمان ثبت شرکت دو سال گذشته و دو ترازنامه تهیه گشته باشد
    تغییر در رکن ها
    الزامی بودن پذیره نویسی
    اجرای پذیره نویسی

آیا تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری امکان پذیر است ؟

اگر ضوابط خصوصی و همگانی مراعات گردد، موسسه غیر تجاری به شرکت تجاری تبدیل می گردد.به این ترتیب نخست باید در جهت تبدیل سازمان غیر تجاری به شرکت تجاری ،انجمن عمومی فوق العاده به تبدیل سازمان به شرکت با طرح معین و دگرگونی عنوان شرکت فرمان دهد. بنابراین مستلزم تبدیل سازمان های غیر تجاری که شخصیت حقوقی را دارا می باشند توانایی تبدیل موضوع می باشد؛ دگرگونی عنوان شرکت تاثیرات قانونی به همراه دارد.اگرچه بعضی از حقوق دانان توانایی دگرگونی عناوین مدنی به تجاری و برعکس دستور داده اند.
انحلال شرکت ها و موسسات غیر تجاری

زوال سازمان های غیر تجاری به معنی اتمام عمر آن سازمان می باشد و الزام اتمام عمر شرکت این است که سرمایه مشترک همگان خارج شود و بین آن ها تقسیم بندی گردد. اما پیش از این میبایست بستانکاران شرکت طلب خود را از شرکت به طور کامل اخذ نموده باشد؛ درجهت این اهداف آیین گذار ،تصفیه دارایی شرکت را بعد از زوال آن پیش گویی نموده است.

• انحلال در شرکت های سهامی خاص، مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی، موسسات غیر تجاری شامل موارد زیر می باشد:

    رای دارندگان سهام: چنانچه دارندگان سهام به هر علتی به زوال آن نظر دهند.
    تصمیم شریکان: با تصمیم تعدادی از اشخاص شریک که سهم آنها از نیمی از سرمایه شرکت بیشتر باشد.
    زمان شرکت:چنان چه شرکت در تاریخ مشخصی تاسیس گشته و آن زمان به اتمام رسیده باشد. (به جز آنکه زمان مذکور پیش از اتمام اعتبار تمدید شده باشد)
    فوت یکی از شریکان: درباره فوت یکی از شریکان که در اساسنامه ذکر شده باشد.
    ورشکستگی شرکت:هنگامی که حداقل نصف دارایی شرکت به دلیل خسارت های وارده از بین برود هیات مدیره موظف است براساس ماده ۱۴۱لایحه قانون اصلاح بخشی از قانون تجارت فورا انجمن عمومی دارندگان سهام را ایجاد کرده و یا با افزونی سرمایه به وسیله شریکان و یا کاهش آن در مدارک ماهیتی شرکت دارایی را به صورت مساوی تقسیم نماید.
    موضوع شرکت:زمانی که شرکت عنوانی را درجهت انجام فعالیت های خود تاسیس نموده و یا اجرای آن بعید باشد و از ادامه کار پشیمان شده اند.
    حکم دادگاه:چنانچه فرمان مسلم دادسرا ارسال گردد.

به این ترتیب تبدیل سازمان های غیر تجاری به شرکت تجاری با دگرگونی موضوع و مراعات نمودن تجملات و ضوابط اشتراکی و خصوصی صورت می گیرد.

شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه با تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری با کارشناسان ما در ثبت شرکت کریم خان در ارتباط باشید.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

تنظیم شرکت سهامی همچون دموکراتیک ، بر دوش سه پایه اصلی شرکت می باشد: پایه تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، پایه اداره کننده ( هیات مدیره ) و پایه ناظر ( بازرس).
ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

    هیات مدیره در نخستین جلسه خود ،یک رئیس و یک معاون رئیس که میبایست فرد حقیقی باشند را از میان عضوهای هیات مدیره ، انتخاب نمایند. (ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    فرد حقیقی به منظور وکیل فرد حقوقی عضو هیات مدیره شناسایی شده باشد و همچنین به منظور رئیس یا معاون رئیس انتصاب گردد. ( تبصره ۱ ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    زمان مدیریت رئیس و معاون رئیس هیات مدیره بیشتر از زمان عضویت آن ها در هیات مدیره نمی باشد. ( ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    هیات مدیره هر زمان قادر است رئیس و معاون رئیس هیات مدیره را از عنوان های ذکر شده خلع نماید. ( ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
    مواقعی که رئیس هیات مدیره به صورت ناپایدار قادر به اجرای مسئولیت های خود نباشد ،مسئولیت های او را معاون رئیس هیات مدیره اجرا می نماید. ( تبصره ۲ ماده ۱۱۹ ل. ا. ق. ت )
     ۱/ نظم دعوت و تاسیس جلسه های هیات مدیره را آیین نامه مشخص می نماید.
    ۲/ تعدادی از مدیران که حداقل شامل یک سوم اعضاء هیات مدیره می باشند، مجازند چنانچه زمان ایجاد جلسه پایانی هیات مدیره دست کم یک ماه گذشته باشد، با دستوری به دعوت جلسه هیات مدیره اقدام نماید. ( ماده ۱۲۲ ل. ا. ق. ت )
    درجهت ایجاد جلسه های هیات مدیره بیش از نیمی از اعضای هیات مدیره میبایست شاهد باشند ، به جز در مواردی که در آیین نامه شمار بیشتری تعیین گشته باشد. ( ماده ۱۲۱ ل. ا. ق. ت )
    تصمیمات هیات مدیره میبایست با توجه به رای های حاضرین باشد، به جز مواردی که در آیین نامه تعداد بیشتری مشخص شده باشند. ( ماده ۱۲۱ ل. ا. ق. ت )
    هر کدام از جلسه های هیات مدیره میبایست صورت جلسه ای تهیه و کلیه یا بیشتر مدیران شاهد در جلسه آن را امضاء نمایند.
    در صورت جلسات اسم مدیرانی که غایب می باشند و مدیرانی که حاضرند،( امضاء کنند یا نکنند) و نیز چکیده ای از صحبت ها و تصمیمات گرفته شده با درج تاریخ در آن توضیح داده شود.همچنین میبایست در صورت جلسه عقیده های تمام مدیران که با همه تصمیمات یا برخی از آن ها مغایر می باشد، درج گردد. ( ماده ۱۲۳ ل. ا. ق. ت )

ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی
وظایف رئیس هیات مدیره

( ماده ۱۰۱ ، ۱۲۰ ل. ا. ق. ت )

    فراخوانی از جلسات هیات مدیره
    مدیریت جلسات هیات مدیره
    فراخوانی از انجمن های عمومی دارندگان سهام زمانی که هیات مدیره نسبت به دعوت آن ها موظف باشد.
    مدیریت انجمن عمومی

وظایف هیات مدیره

    مدیریت فعالیت های شرکت
    حداقل هر شش ماه تهیه خلاصه صورت حساب مالی و بدهی های شرکت و عرضه آن به ناظران شرکت
    فراخوانی انجمن عمومی سالیانه طی مدت بیان شده در آیین نامه در جهت پذیرش فعالیت های سال مالی پیشین و پذیرش عملکرد و سود و زیان شرکت پس از پایان سال مالی شرکت .
    کاهش و پس‌انداز یک بیستم از سود خالص شرکت به منظور پس‌انداز قانونی در هر سال تا زمانی که این پس‌انداز به اندازه یک دهم سرمایه شرکت باشد.
    فراخوانی انجمن های عمومی در موعد لازم مشابه زمانی که به دلیل ضررهای واردشده حداقل نیمی از سرمایه شرکت برفنا رود ، تا انجمن عمومی عالی درمورد نابودی یا دوام شرکت تصمیم گیری نماید.
    انتصاب و برکناری مدیر عامل و مشخص نمودن چارچوب وظایف و زمان مسئولیت و حق زحمات او.
    دیگر فعالیت هایی که اجرای آن ها به صلاح انجمن عمومی نباشد.

مشاوران ما در موسسه حقوقی کریم خان همواره آماده ارائه کامل ترین خدمات در عرصه ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی به شما عزیزان می باشیم .


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اصول حاکم بر ثبت اسم تجاری

اصول حاکم بر ثبت اسم تجاری


اسم تجاری و علامت تجاری به شکل انفرادی یا مشترک قادراست مشخص کردن کیفیت اجناس یا فعالیت به شمار رود.بصورتی که یک نشان یا علامت،نظر مشتری را مجذوب و تشویق کننده جهت خرید و مصرف باشد.هر بازرگان و تجاری قادر است با عنوان ویژه ی که “اسم تجاری” نامیده می شود،تجارت کند.نام تجاری در حقیقت به تجارتخانه و بنگاه تجارتی گفته میشود که تجار در آن مشغول تجارت هستند.قانون،زمانی از نام تجاری پشتیبانی خواهد کرد که به ثبت رسیده باشد.قانون تجارت شرح می دهد که”ثبت نام تجاری کاملاً آزادنه است فقط زمانی که وزارت عدلیه ثبت آن را اجباری کند” و ادامه می گوید “مالک تجارتخانه ای که شریک در تجارتخانه ندارد، نامی جهت تجارتخانه خود نمیتواند انتخاب کند که ایهام بودن شریک باشد”.

اصول حاکم بر ثبت اسم تجاری

در پشتیبانی قانون از نام تجاری ثبت شده،ماده ۵۷۸ قانون تجارت چنین تنظیم کرده که “اسم تجاری ثبت شده را هیچ فردی غیری در همان محل،قادر به انتخاب همان نام تجاری نمی باشد.حتی اینکه اسم تجاری ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد”.اشاره به “محل” از حیث اینکه شهر یا استان است،واضح نیست.بنابراین باید گفته شود که در ماده نام برده قانون تجارت،”ایجاز” وجود دارد.”زمان داشتن اعتبار ثبت نام تجاری پنج سال می باشد”.چنانچه از زمان ثبت نام تجاری پنج سال گذشته باشد،دیگراعتباری نخواهد داشت و پشتیبانی قانون از آن،مشروط به اینکه فرد دیگری در همان محل نمی تواند نام تجاری خود قرار دهد،کنسل میشود.

به سبب ماده ۵۷۹ قانون تجارت،”نام تجاری توانایی واگذاری است”.از اشاره قانون که جهت واگذاری نام تجاری،ثبت آن را ذکر نکرده است،این نتیجه حاصل می شود که نام تجاری ثبت نشده نیز قابل واگذاری می باشد.واگذاری نام تجاری،امکان دارد اختیاری و براساس قرارداد باشد یا اجباری یا و به وسیله وراثت.شایان ذکر است که اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مرجع ثبت”اسم تجاری”هستند.برای اینکه ماده ۵۸۲ قانون تجارت،مصوب ۱۳۱۱،ثبت نام تجاری را منوط به آیین نامه ای کرده است که باید از سوی وزارت دادگستری تامین کند و آیین نامه نام برده آماده نشده باشد،در این صورتی است ثبت نام تجاری تاکنون غیرممکن بوده و انجام نشده است.بدین صورت بازرگانانی که می خواهند نام تجاری او مورد پشتیبانی قانون قرار گیرد،باید آن را مطابق قوانین مربوط،به عنوان علامت تجاری ثبت کند.

ثبت نام تجاری،به غیر از اینکه باعث حفظ منافع تجار براساس بر وجاهت معروفیت و محبوبیت او،به نفع خریداران و استفاده کنندگان هم می باشد. چون تنها یک تاجر از آن بهره میبرد آن ها را در تشخیص تاجر و تجارتخانه ای که می خواهند از آن تهیه کنند،کمک خواهد کرد.توضیح دو مورد لازم به گفتن است:

    مطابق ماده ۳ قانون سجل احوالی،هیچ شخصی حق ندارد نام خانوادگی فرد دیگری را،در زمینه ی سجل احوالی که آن نام خانوادگی ثبت شده است،نام تجاری خود قرار دهد.
    قرارداد عمومی پاریس جهت پشتیبانی مالکیت صنعتی که به اسم “اتحادیه پاریس”،شناخته شده است اشاره می کند:”اسم تجاری،بدون آنکه اجباری به ارائه اظهارنامه یا ثبت آن باشد،درتمامی کشورهای اتحادیه پشتیبانی خواهد شد،حال آنکه جزء علامت صنعتی یا تجارتی باشد یا نباشد”.

نام تجاری به سه صورت است:

    موسسه ای از بین رفته و نام تجارتی تابع آن است
    دست کشیدن کاربردی نام تجاری
    انتخاب نام تجاری جدید به جای نام تجاری قبلی

ثبت حقوقی کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از خدمات بهینه در خدمت کلیه ثبت اسم تجاری می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

انتخاب بازرس یا بازرسان تعاونی و وظایف آن ها

انتخاب بازرس یا بازرسان تعاونی و وظایف آن ها

شرکت هایی که کلیه یا حداقل ۵۱% سرمایه توسط اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد را شرکت های تعاونی می گویند و وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و دیگر بنیادهای عمومی می توانند برای اعمال بند ۲ اصل ۴۳ از طریق وام بدون بهره یا هر راه مشروع غیری از جمله مشارکت ، تجارت و معامله ، مزارعه ، مساقات ، اجاره، اجاره به شرط تملیک ، شرط دادو ستد ، فروش اسقاطی و صلح مبادرت به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آن که عضو باشند.
انتخاب بازرس یا بازرسان تعاونی و وظایف آن ها

کارگزاران شرکت تعاونی یعنی کارگزارنی که در پیشرفت فعالیت ها و اهداف شرکت های تعاونی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و سبب می شود که شرکت تعاونی به روش مورد نظر تصمیم گیری، اداره و ناظر شود که طبق ماده ۲۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی کارگزاران شرکت های تعاونی را به سه قسم است:

    مجمع عمومی
    هیئت مدیره
    بازرس یا بازرسان
    بازرس یا بازرسان ( رکن نظارت کننده )

همانطور که در قبل اشاره کردیم شرکت های ثبت شده نحوه های متفاوتی را جهت نظارت بر کارکرد مالی و غیرمالی مدیران شرکت احتیاط کرده اند بعضی از شرکت ها همچون شرکت های فرد راه های آسان تری دارد بعضی از شرکت ها که به شکل مختلط و ترکیبی است از سیستم هیئت ناظر بهره ببرد و همین طور در شرکت با مسئولیت محدود مادامی که عده ای شرکاء بالاتر از دوازده نفر باشد هیئت ناظر را پذیرفته است اما شرکت های سرمایه یا کمیتی که اغلب اعضاء آشنایی از یکدیگر ندارند و تعداد زیادی سهامدار یا عضو دارد از سیستم بازرسی که به وسیله ی مجمع عمومی انتخاب می گردد این ناظر را انجام می دهد.
انتخاب بازرس یا بازرسان

ماده ۴۰ قانون قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی روش انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت را این گونه توضیح داده :” مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را از قبیل افراد حقیقی یا حقوقی و جهت طی یک سال مالی انتخاب می کند، انتخاب دوباره آنها بی مانع است.”بدین معنی بازرس یا بازرسان هم مانند اعضاء هیات مدیره و جهت یک زمان کوتاه به روشی که حداقل ناظر یک سال مالی باشد با رای اعضاء تعاونی انتخاب می شود تا ناظر بر کارکرد مالی و غیرمالی شرکت داشته باشد و انتخاب آنان جهت یک دوره مالی دیگر منعی ندارد و بازرس می تواند جهت یک دوره دیگر به عنوان بازرس انتخاب گردد.در زمان فوت یا ممانعت قانونی و یا برکناری بازرس یا بازرسان اصلی، هیئت مدیره موطف است طی ده روز بازرس یا بازرسان علی البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه زمان فراخوان دهد.
وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی

وظایف بازرس یا بازرسان شرکت های تعاونی به شرح ذیل می باشد

     بازرسی پی در پی بر برابری روش اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه
     بررسی به حساب ها، دفاتر ، اسناد ، صورت های مالی از جمله ترازنامه ها و حساب های کارکرد و نفع و ضررها، بودجه توصیه شده و گزارشات هیات مدیره به مجمع عمومی
     بررسی به شکایات اعضاء و عرضه گزارش به مجمع عمومی و مراجع صلاحیت دار
     یادآوری به صورت کتبی تخلفات انجام شده در روش اداره امور تعاونی به هیات مدیره و مدیر عامل و درخواست رفع کاستی ها
     بازرسی بر اجرای حسابرسی و بررسی به گزارش های حسابرسی و گزارش نتیجه بررسی به مجمع عمومی شرکت و مراجع صلاحیت دار

حق الزحمه بازرس یا بازرسان

تبصره ۲ ماده ۴۰ قانون قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی هم چون مدیران مشخص کرد حق الزحمه بازرس یا بازرسان را به عهده اعضاء تعاونی گذاشته است و اصلاح کرده است :” حق الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تایید مجمع عمومی مشخص می شود “.

مشاوران ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان،افتخار دارند بابهترین و مجرب ترین کارشناسان در جهت انتخاب بازرس یا بازرسان تعاونی و وظایف آن ها در خدمت شما عزیزان باشند.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ارکان شرکت سهامی عام

ارکان شرکت سهامی عام

پیش از تاسیس شرکت سهامی عام که به کمک موسسین تصمیمات گرفته شده در مجمع عمومی موسس اجرا شده است با ارزش ترین عناوین ارکان سه گانه شرکت سهامی عام است. همانگونه در توضیحات قبل گفته شده است ، شرکت سهامی عام در حال حاضر یکی از با اهمیت ترین شرکت های موثر در اقتصاد کشور است که به پشتیبانی سرمایه های تقسیم شده فعالیت اقتصادی خود را افزایش دهد برای اینکه افراد به صورت ثابت در آن تصمیم گیرنده و اداره کننده نمی باشند.

ارکان شرکت سهامی عام

از دید بعضی اقتصادانان شرکت های سهامی قابل قیاس با رژیم دموکراسی است براینکه ازنظر قواعد ، سهامداران مالک شرکت بشمار می رود و توسط مجمع عمومی که می توان آن را به قوه مقننه تمسیل کرد ، مدیران و نمایندگان شرکت را مشخص میشود و بیشترین توانایی را دارند. این ارکان جهت جلو بردن اهداف شرکت با یکدیگر تعامل دارند. شایان ذکر است این رژیم دموکراسی در شرکت های سهامی عام نسبت به سهامی خاص کاملاً واضح است.

    رکن تصمیم گیرنده : مجمع عمومی
    رکن اداره کننده : هیات مدیره
    رکن نظارت کننده : بازرس

رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )

در حالی که لایحه اصلاح قانون تجارت مجمع عمومی شرح خاصی ندادند اما در ماده ۷۲ آن لایحه مجمع عمومی را این گونه توضیح داد:

” مجمع عمومی شرکت سهامی از مجموعه مالکان سهام متشکل شده است .قوانین مرتبط به حضور عده ی مورد نیاز جهت تشکیل مجمع عمومی و آرای مورد نیاز برای گرفتن تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد فقط در شرایطی که به سبب قانون تکلیف خاص جهت آن تنظیم شده باشد “.

با مد نظر داشتن حقوق مالکین سهام بهترین مرجع تصمیم گیری شرکت های سهامی مجمع عمومی می باشد که در حکم قوه مقننه می باشد که قواعد و روش کار و کارکرد شرکت را مشخص کرده،مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات آن را مطالعه، تصویب یا درست می کند این در حالی است تشریفات مجامع عمومی زمانی اعتبار دارد که تشریفات تنظیم شده در قانون و اساسنامه جهت فراخوان و تاسیس و حد لازم سهام حاضر و اکثریت مورد نیاز در نظر گرفته شده باشد.

به معنی دیگر مجمع عمومی مالکین سهام به منظور فرمانده قواست و ارکان دیگر شرکت به او منسوب اند و میبایست گزارش روش کار شرکت را به او تسلیم دهند، هیچ کدام از تصمیمات با ارزش راجع به ادامه شرکت بدون تصویب مجمع عمومی معتبر نخواهند بود به همین دلیل باید به طور دموکراتیک هیئت مدیره ای را انتخاب کند تا به نمایندگی ازسوی او اجرا کنند.

مجامع عمومی شرکت های سهامی را از یک طرف باید برگردن تقاضایی مالکین واقعی شرکت نامید که اراده اقلیت سهامداران را بازتاب می دهد و از طرف دیگر منشا شخصیت حقوقی شرکت به حساب آورد.مجامع عمومی نمونه ی از تصمیم گیری است که تصمیمات تمامی و اساس همچون انتخاب هیات مدیره و بازرسان، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای ثبت آگهی ها، افزایش و کاهش سرمایه، انحلال پیش از مهلت ، صادرکردن اوراق قرضه و تغییر در محتوایی اساسنامه در آن دریافت شود . بعد از اعمال تصمیم گیرنده مجامع عمومی سهامداران هستند که از تجمع مالکین سهام تشکیل می شود. اگرچه قانونگذار شرح کاملی از مجامع عمومی را تسلیم نخواهد کرد .در حالی که با مطالعه ماده ۷۲ لایحه نام برده قادراست مجمع عمومی را چنین شرح داد :

مجمع عمومی، اجتماعی از مالکان سهام یک شرکت سهامی است که به موجب مقررات قانون تجارت و تغییرات آن به شکلی رسمی بعد از فراخوان سهامداران تاسیس می شود تا تصمیمات عادی و در حال اجرا شرکت و در شرایط خاص تصمیمات عالی شرکت را با حد اندازه تنظیم در قانون و توسط آراء به دست آمده گرفته میشود نمایند.

نکته : مجمع عمومی موسس که خود نوعی از انواع مجامع تاسیس یافته به شمار میرود از حیطه تعریف بالا خارج است براینکه در مجمع عمومی موسس مالکین سهام وجود خارجی ندارد زیرا هنوز شرکتی به ثبت نرسیده است و اعضاء تشکیل دهنده آن، موسسین در رسیدگی وضعیت پذیره نویسی هستند.
انواع مجامع عمومی در شرکت های سهامی

۱٫ مجمع عمومی موسس
۲٫ مجمع عمومی عادی
۳٫مجمع عمومی فوق العاده
رکن اداره کننده ( هیئت مدیره )

شرکت سهامی توسط هیات مدیره ای که از میان مالکین سهام منتخب شده اند و کلی یا در برخی شرایط قابل خلع است را اداره خواهد کرد.تعداد اعضا هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نمیبایست حداقل از پنج نفر کمتر باشد.

یقیناً در ماده ۴۸ قانون تجارت که با تایید لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت کنسل شده شرکت سهامی از طریق یک یا چند نفر نماینده مکلف اند و غیر وظیفه که از بین مالکین سهام به سمت مدیری و جهت زمان محدوده ی مشخص شده و قابل خلع می باشند اداره خواهند شد که این اشخاص را که دارای امکانات و وظایف جمعی هستند هیات مدیره گویند.

احتمال دارد از اختیارات مدیران تکی یا به صورت شریکی بر شرکت وارد شود .سهام نام برده با اسم بوده و قابل واگذاری نیست و چنانچه که مدیری مفاصا حساب دوره کاری خود در شرکت را اخذ نکرده است سهام نام برده در صندوق شرکت به حکم وثیقه باقی خواهد ماند.

این درحال است که مطابق ماده ۱۱۵ لایحه نام برده در حالی که مدیری در زمان انتخاب مالک تعداد سهام مورد نیاز به حکم وثیقه نباشد و درحالی که در زمان واگذاری اجباری سهام مورد وثیقه و یا بیشتر شده تعداد سهام مورد نیاز به حکم وثیقه ، مدیر میبایست طی مدت یک ماه تعداد سهام مورد نیاز به حکم وثیقه را تامین و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه استعفا خواهد داد.

افراد زیر نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شوند : ( ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت )

    ورشکستگانی حکم آنان صادر شده است.
    اشخاصی که به دلیل اقدام به جنایت یا یکی از جرم های سرقت، خیانت در امانت ، کلاهبرداری،یا جنایتی که بر اساس قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس،فریب دادن،بدست آوردن غیرقانونی در اموال عمومی، بر اساس حکم قطعی از حقوق اجتماعی،تمامی یا برخی محروم شده باشند. قابل توجه است که این افراد تنها در زمان محرومیت از حقوق اجتماعی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند.

رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )

بازرسان افرادی هستند که به وسیله ی مجمع عمومی جهت نظارت به کارهای مدیران و حساب ها و دادو ستد شرکت منتخب شده اند.

نکته

     بازرسان مجازند هم از میان مالکین سهام برگزیده ، و هم از بیرون از شرکت ، برعکس اعضاء هیات مدیره که مورد نیاز است بی شک از میان سهامداران انتخاب گردند.
    بازرسان می توانند افراد حقیقی یا حقوقی باشند.
    درزمینه های که وزارت اقتصاد بیان می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام افرادی می توانند اجرا کنند که اسم آن ها در لیست رسمی بازرسان شرکت ها مندرج شده باشد.

افراد زیر توانایی انتخاب شدن به عنوان عضو بازرس را داشته باشند

    اشخاصی که حکم ورشکستگی آنها تصویب شده است. ( ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت )
    اشخاصی که به دلیل اعمال جنایت یا یکی از جرم های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جرم هایی که بر اساس قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری معرفی شده اند ، اختلاس ،فریب دادن ، گرفتن غیرقانونی در اموال عمومی، که به سبب حکم قطعی از حقوق اجتماعی،تمام یا برخی محروم شده باشند،تنها در زمان محرومیت. ( ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت )
    اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت )
    اقوام سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت )
    هرشخصی که خود یا همسرش از افراد نامبرده در بند ۲ وظیفه ی دریافت حقوق را دارند. ( ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت)

نکته

مجمع عمومی عادی میبایست یک یا چند بازرس علی البدل هم انتخاب کند تا در زمان معافیت یا فوت یا استعفا یا نداشتن شرایط یا رد قبول سمت به وسیله بازرس یا بازرسان اصلی برای اجرای وظایف بازرسی فراخوانده شوند.
وظیفه بازرسان شرکت

۱٫ مطالعه تمامی هزینه ها و سود های شرکت و تسلیم آن ها به سهامداران
۲٫ نظارت بر کارهای هیات مدیره
۳٫ وظیفه رسیدگی حساب ها
۴٫ وظیفه اطلاع رسانی

و در آخر ثبت کریم خان، مفتخراست در ارکان شرکت سهامی عام سودمندترین خدمات را به متقاضیان شریف و عزیز ارائه نماید.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی

اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی

نکاتی در خصوص اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی

ثبت شرکت کریم خان در مورد حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی توضیحاتی ارائه می دهد. حق تقدم بدین معنی است که بر اساس اظهارنامه عادی جهت پشتیبانی از علامت تجاری که به وسیله ی یک تقاضا کننده به سازمان صلاحیت دار یکی از کشورهای اعضا تحویل داده میشود همان متقاضیان ( یا بازمانده یا وراث قانونی آن ها ) قادرند در زمان تعیین شده ( ۶ ماه ) حقوق مشخص شده ای را در زمان درخواست پشتیبانی در کلیه کشورهای عضو کنوانسیون داشته باشند.این درخواست ها ( اظهارنامه ها ) ، به شکلی پذیرفته می شود که انگار در روز ارائه نخستین اظهارنامه،تحویل داده شده است.

اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی

حق تقدم امتیازات ارزشمند با اهمیت بالا را در برابر متقاضی خواستار پشتیبانی در کشورهای فراوانی قرار می دهد . متقاضی وظیفه ندارد که تمامی اظهارنامه ها را در داخل کشور و خارج مصادف تسلیم می کند به سبب اینکه از یک فرصت ۶ ماه جهت تصمیم گیری مربوط به این کار بهره برده است که در کدام کشورهایی تقاضایی پشتیبانی از طرح صنعتی کند. متقاضی قادرند از فرصت ۶ ماه جهت تنظیم با دقت و مناسب با راه های بهره ببره که باید از آن ها جهت شرایط پشتیبانی در کشورهای متعدد مورد علاقه در این مورد عبور کرد.
موارد حق تقدم

    ذی نفع حق تقدم هر فردی است که حق دارد از شرایط ملی استفاده کنند و اظهارنامه ای جهت یک مدل صنعتی در یکی از کشورهای عضو به طور قانونی ثبت کرده است.
    در برخی از مواقع حق تقدم تنها حاکی بر نخستین اظهارنامه جهت ثبت حق مالکیت صنعتی واحدی باشد که باید در یک کشور عضو درج شده باشد. در همین خاطر احتمال دارد در پی اظهارنامه اول، اظهارنامه دومی که می تواند تصریح شده اظهارنامه اول باشد ، ثبت شود و بعد از آن اظهارنامه دومی با موضوع پایه حق تقدم مرتبط با عنوان درج شده در اظهارنامه اول بهره برد.
     به غیر فرستادن هم زمان خود اظهارنامه اول، میشود حق تقدم را به یک قائم مقام واگذار کرد .این کار همین طور واگذاری حق تقدم به افراد متفاوت جهت کشورهای گوناگونی ممکن می سازد . این واگذاری کاملاَ ساده و مختلف است.
    اظهارنامه جدید باید در مورد همان موضوع اظهارنامه نخست باشد که حق تقدم نسبت به آن توقع می شود.به شرح دیگری به نظر علامت تجاری، علامت تجاری واحدی باید عنوان هر دو اظهارنامه باشد.
     اظهارنامه نخستین و پدید آمده یک حق تقدم، می بایست به طور قانونی ثبت شود. به توصیف دیگر، هر ثبتی که برابر با یک ثبت ملی و مطابق قوانین باشد، اساس اعتبار داری جهت حق تقدم است. ” ثبت ملی ” همان طور مشمول اظهارنامه هایی می شود که مطابق معاهده های دو جانبه یا چند جانبه ای که میان کشورهای عضوی که مسئولیت دارند به ثبت رسیده اند.
     حاصل توقع حق تقدم ، با اظهارنامه پسین می بایست به شیوه ی تلقی شود که انگار در هنگام ثبت اظهارنامه نخستین، که حق تقدم آن درخواست شده در یک کشور عضو دیگر اظهارنامه جدید که پیشین به ثبت رسیده بوده است. درصورت دیگر با مراجعه به حق تقدم مابین زمان ثبت اظهارنامه اول و دوم ، به تعبیری دوره حق تقدم ، تمام کارهای اجرا شده نمی توانند حقوق بدست امده از اظهارنامه جدید را از میان ببرند.
    زمان دوره حق تقدم جهت طرح صنعتی ۶ ماه است.
    حق تقدم تنها به موجب نخستین درخواست ثبت در یک کشور عضو اتحادیه است،بدین معنی اگر نخستین تقاضا ثبت در یک کشور غیرعضو اتحادیه ارائه شده باشد و این کشور غیرعضو سپس به عضویت قرار داد پاریس درآید دوباره نسبت به نخستین تقاضا جدید که قید شده حق تقدم داده نمی شود. همین طوری در کشوری که به تازگی به عضویت اتحادیه درمی آید قادرنیست ادعای حق تقدم نخستین تقاضایی ثبت در کشور دیگری را کند برای اینکه در زمان نخستین تقاضا ثبت عضو تازه اتحادیه تا آن عضو اتحادیه نبوده است.
    در حالی که حق تقدم از زمان نخستین تقاضا آغاز می شود بدین صورت در زمان سومی پیش از نخستین تقاضا مورد بحث تقاضای ثبت موضوعی از موضوعات حقوق مالکیت صنعتی را ( مانند علائم تجاری ) در کشوری انجام داده باشد، برای شخص سوم مطابق قانون ملی همان کشور حق بدست آمده ایجاد شده است. درحالی که این حق کسب شده لغو کند حق تقدم سایر افراد است که تقاضایشان را به عنوان نخستین تقاضا مطرح ساخته اند زمانی که در واقع نخستین تقاضایی مرتبط به غیر است که حق کسب دارد.

تقاضای جانشین زمانی در دستور تقاضایی قبلی حساب می شود که موارد زیر را داشته باشد

    تقاضا جانشین به همان کشوری داده شود که تقاضا نخست ارائه شده است.
    تقاضا جانشین مرتبط به همان موضوع ( علامت ) و مرتبط به همان جنسی باشد که در تقاضا قبل آورده شده است.
    تقاضا جانشین زمانی باشد ارائه شده باشد که جانشین قبلی رد یا استرداد یا از آن انصراف داده باشند.
    تقاضایی قبلی انتشار یافته یا به آگاهی مردم نرسیده باشد.
    حقی زمانی تقاضا قبلی باقی نمانده باشد.
    تقاضایی قبلی در آن کشور، در کشور غیر به عنوان ابتدایی حق تقدم استفاده نشده باشد.

زمانی که یکی از شرط و قیود ملاحظه نشود، هیچ کشور عضو اتحادیه حق تقدم جهت تقاضای جانشین قائل نخواهد شد. همین طور اگر در حد میان تقاضایی قبل و جدید، تقاضای ثبتی جهت همان موضوع از طریق همان فرد یا فردی غیر ارائه مقام ثبت مالکیت صنعتی همان کشور یا کشور دیگری از اتحادیه پاریس شده باشد، تقاضایی جانشین پذیرفتنی نیست.

۱۰٫ مشخص زمان نخستین تقاضایی و اسم کشوری که نخستین تقاضایی ثبت در آن جا طرح شده و هم شماره نخستین تقاضایی ثبت از قبیل شرایط طرحی قهری درخواست حق تقدم است.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی درباب اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان به بهترین امکانات در اختیار متقاضیان می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت اختراع در سیستم ایران

ثبت اختراع در سیستم ایران

اعلامی بودن ثبت اختراع در سیستم ایران

موسسه حقوقی کریم خان در خصوص ثبت اختراع توضیحاتی ارائه می نماید:

اختراع به معنی ابتکار ونوآوری یک فرآورده جدید است که پیش از این به شکل فکری نو و یا یک نظریه کارآمد قابل توجه می باشد.شخصی که توانایی همچین ابتکار و نوآوری را دارد میتواند تقاضای ثبت نمایید.

ثبت اختراع در سیستم ایران
اختراع یک محصول صنعتی جدید

کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی (ماده ۲۷ قانون ثبت علایم و اختراعات)

قصد قانونگذار از شرح ثبت اختراع توجه به همگانی بودن ثبت در سیستم ایران است چه به درخواست و نفع اداره ثبت مورد ادعا را ثبت می کند و هیچ بررسی از قبل نمیکند ولی اگر کسی اعتراض کند می تواند طبق مقررات مربوطه پیگیری کند و ماده ۳۶ نیز هم اشاره و هم ناظر بر این موضوع است ” ورقه ثبت اختراع در هیچ صورت به عنوان قابل استفاده بودن و یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع اصالت ندارد و همچنین ورقه اختراع در هیچ صورت راهنمایی نیست که متقاضی یا موکل او مخترع حقیقی است و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در دادگاه اولیه تهران مدعی شده خلاف آن را ثابت نمایند”.

این شکل دستور و رویه درست و قابل اعتراض نمیباشد.جهت صحت یا عدم صحت ادعایی درباره یک کشف جدید نمیتوان هیچ اداری ثبت کشوری را مجهز به دستگاه برای اثبات این موضوع کرد و از این رو در کشورهای از جمله ایران و فرانسه و اکثر کشورهای ثبت جنبه همگانی دارد،در صورتی که آمریکا بر عکس مدعی اختراع باید در اداره ثبت اختراع آمریکا مورد ادعای خود را ثابت کند و پس از آن اجازه ثبت آن به اداره ثبت داده می شود.

برخی کشورها در قوانین خود شرایطی را آورده اند و بعضی موارد را به عنوان اختراع قبول نکرده اند براینکه اختراع کننده نسبت به ثبت اختراع خود دو نوع حق مادی و اخلاقی دارد.حق اخلاقی مخترع نام او می باشد که تا ابد نام وی برروی اختراع می ماند و کسی حق تغییر آن را ندارد. به طور مثال همیشه اختراع پنی سیلین به نام فلمینگ هست.ولی حق مالی محدود است و اکثر قوانین هر کشوری آن را تعیین می کند و در برخی موارد نیز اصلاً ثبت آن را به عنوان اختراع قبول نکرده و اجازه نمی دهد که مخترع از آن استفاده انحصاری مادی کند.

درحالی که ماده ۲۸ قانون نام برده اشاره می کند: ” برای گزینه های زیر نمیتوان ادعای ثبت کرد:

    نقشه های مالی
    اختراعات و اکتشافات که مانع انتظامات عمومی،تناقض عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
    فرمول ها و ترتیبات دارویی

از گذشته تا به حال اداره ثبت اختراع در مورد ادعای اشخاص نسبت به مورد اختراع پیگیر نمی شود و در این صورت زمانی که کسی از اختراع کسی دیگر سوء استفاده کند و به نام خود به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت اختراع ، همان اختراع را به نام او به ثبت خواهد رساند،ولی در این مورد شخص ضرر دیده می تواند به دادگاه شکایت نماید و در این مورد برای جلوگیری از تضییع حق ، مسئله مرور زمان مطرح نشده و ذینفع هر وقت خواست می تواند اعتراض نماید.

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص اعلامی بودن ثبت اختراع در سیستم ایران به شما عزیزان،می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اقدامات لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری

اقدامات لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری

تمامی شرکت ها و یا موسسات فعال یا غیر فعال که در اداره ثبت به ثبت می رسند،برای بررسی وضعیت حساب ها و اخذ مالیات مسئول اخذ دفتر پلمپ شده می باشند.صفحات این دفاتر که به پلمپ دفاتر معروف هستند در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند. بنابراین پلمپ و شماره گذاری دفاتر تجاری که پایه و اساس حسابداری موسسات هستند اهمیت ویژه ای دارند.

اقدامات لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری

این دفاتر اگر مطابق قوانین و مقررات تنظیم شده باشند در این صورت دارای اعتبار و سندیت هستند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.قابل ذکر است که دفاتر هر سال، توسط اداره ثبت ،حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل ،شماره گذاری،امضاء و پلمپ گردند.۳ دفتر مجزا که به ترتیب شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی وجود دارد که از میان آن ها دفتر روزنامه و دفتر کل به پلمپ نیاز دارند.

نکته ی مهم این است که حتی در صورتی که شرکتی فعالیتی در سال گذشته نداشته باشد باید دفاتر آن سال را سفید و خالی به اداره دارایی تحویل دهد.البته بهتر است که تمامی دفاتر شرکت ها حداکثر تا پایان آذر ماه پلمپ شوند زیرا به دلیل فشردگی کار در سه ماه آخر هر سال، هزینه ها و مدت زمان پلمپ افزایش می یابد.

در گذشته ثبت تمامی پلمپ دفاتر تجاری از طریق حضوری رایج بود اما امروزه برای جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان ؛ با راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها، پذیرش پلمپ دفاتر تجاری به صورت اینترنتی امکان پذیر می باشد.در ذیل مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفاتر تجاری (اشخاص حقوقی و حقیقی) و مراحل ثبت درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها می پردازیم.قابل ذکر است، اگر در هر یک از مراحل ثبت با مشکل مواجه شدید می توانید با کارشناسان حرفه ای ما در کریم خان تماس حاصل فرمایید.
مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)

۱٫کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
۲٫تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت
۳٫کپی روزنامه رسمی
۴٫کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی
مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)

۱٫تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
۲٫کپی کارت ملی متقاضی
۳٫کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها

    مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir ( قسمت پلمپ دفاتر تجاری)
    اولین قدم برای طی کردن فرآیند ثبت از طریق الکترونیکی، ثبت مشخصات اولیه متقاضی،می باشد.به همین دلیل اولین کاری که باید انجام شود، تابعیت و شناسه ملی و شماره تلفن ثابت و کد پستی شخصیت حقوقی در سامانه وارد گردد. (تمام پیامک های مربوط به مراحل انجام کار به شماره همراه ثبت شده ارسال خواهد شد.)
    تکمیل قسمت شروع سال مالی و ماه مالی :منظور از شروع سال،ماه و روز مالی انتخاب آن ها بر اساس مراتب مشخص شده در اساسنامه شخصیت حقوقی که ثبت گردیده است می باشد.تاریخ پایان سال مالی توسط سامانه محاسبه می شود .واضح است که تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ مبنای شروع سال،ماه و روز مالی نمی باشد.
    مرحله بعد باید اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده را تکمیل کرد. نکته ی دارای اهمیت این است که پس از پلمپ دفاتر با توجه به آدرس ذکر شده برای متقاضیان ارسال می گردد.بنابراین باید در درج اطلاعات دقت کافی داشته باشیم.(در حال حاضر این شیوه برای ” تهران ” امکان پذیر است.)
    اگر شهر مورد نظر در گزینه های ارائه شده وجود نداشته باشد.یعنی آن شهر به سامانه ی مذکور ملحق نشده است.بنابراین متقاضیان باید به همان روش های گذشته عمل نمایند.
    در صفحه ی بعدی اطلاعات شخص حقوقی را بررسی کرده و در صورت صحت اطلاعات،گزینه ی تایید اطلاعات شخص حقوقی کلیک نمایید.
    در مرحله ی بعدی بر اساس اطلاعات وارد شده به کاربران شماره پیگیری داده می شود.
    سپس سمت تکمیل کننده اظهارنامه از فهرست انتخاب شود و اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره در سامانه درج گردد.
    در مرحله ی بعد اسامی بقیه اعضاء هیات مدیره با تمامی اطلاعات مربوط به آن ها مانند نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد و …وارد نمایید و در پایان با کلیک بر روی گزینه ی گام بعدی وارد مرحله ی بعد شوید.
    مرحله بعد،با مشخص نمودن عضو هیات مدیره، سمت اشخاص هیات مدیره ،مدت تصدی محدود/نامحدود و تاریخ شروع سمت را در سیستم وارد می نماییم.
    سپس وضعیت حق امضاء اعضاء هیات مدیره و پس از آن سمت عضو هیات مدیره را مشخص می کنیم.
    فرم دیگری با عنوان دفتر مورد تقاضای شخص وجود دارد .در این مرحله،نوع دفتر مورد تقاضای شخص دفتر کل و روزنامه و تعداد برگ و جلدهای دفتر را درج می کنیم و اطلاعات وارد شده را ذخیره می نماییم.
    پس از طی این مراحل ،وارد صفحه ی تایید صحت اطلاعات شده و بر روی گزینه ی تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز کلیک نمایید.
    پس از تکمیل اطلاعات در سامانه بر روی پذیرش نهایی کلیک می کنید.پرینت اظهارنامه به همراه مدارکی که ذکر شده،به اداره ثبت ارسال نمایید سپس اداره پست، دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه درج شده ارسال می نماید.
    پس از ارسال مدارک و دریافت کد پیگیری، بر روی گزینه ی پلمپ دفاتر کلیک نمایید.
    در سامانه شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را درج کنید و در انتها بر روی گزینه ی پذیرش نهایی، کلیک کنید و وارد مرحله ی بعدی شوید.
    پس از ارسال مدارک ،کارشناس حقوقی مدارک را بررسی کرده،اگر مدارک مورد تایید کارشناس قرار گرفته باشد، (پیگیری درخواست از طریق همین سامانه امکان پذیر است) اجازه ی پرداخت وجه دفاتر و پلمپ آن ها صادر می گردد.
    به این ترتیب متقاضیان با ورود به سامانه وجه تعیین شده را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

تذکر

اگر کاربر به دفاتر خاصی نیاز داشته باشد،باید پس از پایان مراحل درخواست و تایید نهایی در سامانه به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه کرده و نسبت به تحویل دفاتر اقدام نماید.
فرم گواهی پلمپ دفاتر

شرکت/خانم/آقا
دفاتر خود را در تاریخ……………تحت شماره…………………در این اداره کل پلمپ نموده است.این گواهی حسب درخواست متقاضی جهت ارائه به …………………………صادر گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
نحوه ی تنظیم دفاتر تجارتی

قانون تجارت برای نوشتن دفاتر تجارتی مقرراتی را تعیین کرده است:

     تمامی معاملات و صادرات و واردات بایدبه ترتیب تاریخ،در صفحات مخصوص نوشته شود.
     تراشیدن ،حک شدن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش معمول و نوشتن در حاشیه و یا بین سطور ممنوع است.

این قوانین برای جلوگیری از تقلبات احتمالی و کم و زیاد کردن و دست بردن در مندرجات دفاتر تجارتی است و اگر در نوشتن مطالب یا درج ارقام اشتباهی پیش آید،الزامی است که در صفحه مشخص از دفتر توضیح داده و به آن ارجاع داده شود یا به طرفی که در حسابداری برای بیان رفع اشتباهات معمول است،عمل شود.در هر حال مراعات نکردن مقررات فوق،سندیت دفتر تجارتی را خراب خواهد کرد.دفتری که دارای سندیت نباشد،چنانچه گفتیم ،فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
مدت نگهداری دفاتر تجارتی

قانون تجارت،در مورد نگهداری دفاتر تجارتی مقرر کرده “تاجر باید تمام آن دفاتر را از انتهای هر سالی لااقل تا ده سال نگهداری کند” و دفاتر هر شرکتی که تعطیل شده باشد با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ پایان تصفیه تا ده سال باید محفوظ بماند.

نکته

    برای تحویل اظهارنامه مالیاتی در تیر ماه هر سال باید اواخر سال قبل به اخذ پلمپ دفاتر اقدام کرده باشید.
    پرداخت کنندگان مالیاتی موظفند برای هر سال مالی،فقط از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند به جز در مواردی که در طی سال با تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت باید دفاتر جدید امضاء ، پلمپ و ثبت نمایند.
    دریافت دفاتر قانونی و دفاتر مالی و ثبت عملیات مالی در مورد اشخاص حقوقی جدید از تاریخ ثبت شخص حقوقی و سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا ۳۰ روز مجاز خواهد بود.
    اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند و قصد استفاده از آن را برای سال مالی پیش رو داشته باشند حداکثر سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی اعلام شود.
    اگر دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس خارج شود صاحب دفتر حداکثر سی روز باید به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن اقدام نماید.

کارشناسان ما در موسسه حقوقی کریم خان با چندین سال تجربه با کمترین زمان و هزینه شما را در زمینه پلمپ دفاتر تجاری راهنمایی می کنند.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی

سامان دهی شرکت سهامی ، به شکل وابسته به دولت ، براساس سه قاعده ی اصلی شرکت است : مجمع عمومی، هیات مدیره و رکن نظارت کننده پایه متصدی و به معنی دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اطمینان به وجاهت کارکرد و فراست آنها سرمایه های خود را به شرکت می دهند و آنها هم با استفاده از کیاست و مبتکرانه خود بعد از اتمام سال مالی سود درخور نصیب شرکت و سهام داران شود.

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی
انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی

به موجب ماده ۱۱۰ ” لایحه ” ، افراد حقوقی می توانند به مدیریت شرکت منتخب شوند .اکنون در بازار سرمایه استقبال همگان بر انتخاب فرد حقوقی در سمت عضو هیات مدیره است برای اینکه فرد حقوقی در موارد مناسب به آسانی می تواند هر وقت که خواستار باشد نماینده خود را در هیات مدیره جا به جا می کند و درجات را در پی صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها برای ثبت و آگهی بیان کند . در صورتی که عضو هیات مدیره فرد حقیقی باشد جابه جایی او جز توسط برگزاری مجمع عمومی و انتخابات دوباره مقدور نخواهد بود.

هنگام فوت، استعفا و یا محرومیت شرایط نماینده فرد حقوقی جانشین مدیر پسین به آسانی میسر است و لازم به اجرایی جلسه مجمع عمومی نخواهد بود.با اشاره به وضوح قانون گذار در ماده ۱۱۰ ” لایحه ” فرد حقوقی حتی با دارا بودن بیشترین درصد سهم در شرکت تنها می تواند یک شخص را به عنوان نماینده خود برای اجرایی وظیفه مدیریت نام ببرند.فرد حقوقی در مجامع عمومی مالکین سهم قادرنند جهت حاضرشدن در مجمع و اجرایی حق رای نمایندگان فراوان را با حق مبادرت همراه و تنها معرفی کند در حالی که با توجه به روشنی ماده ۱۱۰ ”
لایحه ” چنین اجازه ی در هیات مدیره ممکن نیست و فرد حقوقی جهت حضور در جلسات هیات مدیره شرکت تنها قادرنند یک شخص را معرفی کند.

نماینده فرد حقوقی شامل همان مراحل و مسئول و تعهدات های اجتماعی و کیفری عضو هیات مدیره است . مطابق قانون مجازات اسلامی جدید که از مورخ ۲۲ / ۳ /۱۳۹۲ ملزم به انجام آن و مجازات های درج شده در قوانین کیفری امکان اجرایی در مورد نماینده فرد حقوقی و فرد حقوقی شرکت را دارد و در مورد تعهدات های اجتماعی عضو هیات مدیره، مدیر ، فرد حقوقی و نماینده شناسانده شده از طرف او ، در برابر اشخاصی که متحمل ضرر شده اند تعهد تضامنی دارند.

خلع نماینده فرد حقوقی بدون معرفی جانشین امکان ثبت و آگهی در اداره ثبت شرکت ها را ندارد وبه طور کلی در مرجع اکنون بدون معرفی شخص جانشین بیرون و کنارگیری نماینده فرد حقوقی ثبت نمی شود. این بخش همواره یکی از مشکلاتی است که نمایندگان فرد حقوقی که استعفا و یا خلع شده و هدف بیرون آمدن از شرکت و اتمام تعهدات های خود را در برابر شخص سومی دارند با آن مصادف اند. در این موارد کاری جز حضور در دادگاه و تقاضایی مورد نیاز شرکت به ثبت کنارگیری و خروج بیرون رفتن نماینده از عضویت هیات مدیره باقی نمی ماند.
حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره متشکل از اشخاص حقوقی

در شرکت هایی که اعضای هیات مدیره تشکیل شده از افراد حقوقی هستند معضلات در باب حقوق و امتیازات آنان مطرح است. اغلب معتقدن حقوق و امتیاز و مزایایی حضور و انعام این دسته از مدیران میبایست به فرد حقوقی پرداخت شود و نماینده او حق اخذ هیچ مبلغی را ندارد. در حالی که اگر در شرکت الف، شرکت ب عضو هیات مدیره باشد و آقای ج را به عنوان نماینده معرفی کرده باشد، در صورت داشتن وظیفه داشتن حقوق و امتیازات در صورت نداشتن وظیفه حق حضور و همچنین در اتمام سال مالی انعام او را می بایست شرکت الف تنها به حساب شرکت ب واریز کند و آقای ج حق دریافت هیچ مبلغی را ندارد.

شرایط قانون تجارت نه تنها عللی بر این کار ندارد برخلاف آن با اشاره به عبارت اعضای هیات مدیره در مواد ۱۳۴ و ۲۴۸ ” لایحه ” می توان این استنباط را کرد که پرداخت امتیازات و انعام به وسیله ی شرکت الف به آقای ج درست است و به این صورت شرکت الف مبرا می شود. قاعدتاً بهره بندی و نفع دهی شرکت بستگی توانایی و قابلیت ابداع، هوش و ابتکار و مدیریت نماینده فرد حقوقی دارد و اوست که میبایست انعام و حاصل زحمات خود را اخذ کند.پرداخت امتیازات و انعام به مدیر فرد حقوقی سوا و برعکس اصل است و آن هم در حالی اتفاق می افتد که فرد حقوقی و نماینده او در این باب صحبت های داشته باشند و نماینده فرد حقوقی مستقیماً به شرکت الف فرمان داده باشد که تمامی حقوق برای وی به حساب فرد حقوقی واریز شده مورد بازخواست قرار می دهد.

با مطالعه مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت متوجه میشیم که این بازخواست حکم قانونی ندارد و همان طور که نماینده فرد حقوقی تعهدات های کیفری و حقوقی عضویت هیات مدیره را به متحمل شوند و باید در مراجع قانونی پاسخ گو باشد شخصاً شایستگی اخذ پاداش و امتیازات را نیز دارد.سهام داران به مدیران اعتماد می کنند و سرمایه خود را با هدف کسب سود و ارزش افزوده سهام به آنان می سپارند در نتیجه مدیران باید علاوه بر ویژگی های خاص قابلیت اعتماد سهام داران را داشته باشند.

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت در انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی خدمات بهینه ی را برای بازرگانان محترم و عزیز انجام داده است.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و نشر آگهی دعوت در شرکت های سهامی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و نشر آگهی دعوت در شرکت های سهامی

روزنامه کثیرالانتشار در آن اطلاعیه ها و فراخوانی های مرتبط با شرکت در آن چاپ می شود. برای نخستین بار این روزنامه برای اظهارنامه تشکیل شرکت سهامی امروزه با غیبت وزارت اطلاعات و جهانگردی، فرآیند اداره ثبت شرکت ها ملزم به تعیین دو روزنامه است و به دلیل آن که هر سال وزارت ارشاد فهرست روزنامه های کثیرالانتشار را چاپ می نماید،افراد شاهد در انجمن عمومی موسس شرکت های در حال تاسیس، می بایست روزنامه شرکت را از میان لیست ذکرشده تعیین نمایند.اکثرا نشر اطلاعیه،برای آگاهی سهامداران و شریکان شرکت سهامی گواهی می گردد و در بعضی از موردها فقدان قید آن باعث وظایف حقوقی و فقدان ثبت صورتجلسات می شود.

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و نشر آگهی دعوت در شرکت های سهامی

البته انتصاب روزنامه کثیرالانتشار در انجمن دشواری های مخصوص خود را دارد از جمله با اهمیت ترین آن تعطیلی می باشد.مواد لایحه در این باره راه حلی پیشنهاد نشده و اداره ثبت شرکت ها از لحاظ روند قضایی، بدون حکم صریح قانونی، مشخص کرده است که در هنگام تعطیلی روزنامه کثیرالانتشار دیگری نشر و درعوض مراعات مهلت تعیین گشته در ماده ۹۸ لایحه و یا اساسنامه شرکت سهامی ،به مدت زمان ۳۰ روز توجه کند و در حقیقت به قوانین موجود در روش قضاوت مدنی بسنده نماید.

در شرکت ها سهامی گمان به این می باشد که با تعیین دو ،سه روزنامه کثیرالانتشار با وجود تعطیلی یکی از روزنامه ها ، و قید اطلاعیه در دیگر روزنامه ها دشواری ها تحلیل می شود. اما فرآیند اداره ثبت شرکت ها عکس این موضوع می باشد و اگر شرکتی دارای پنج روزنامه کثیرالانتشار باشد با وجود تعطیلی تنها یکی از آن ها می بایست تجملات قید اطلاعیه در یک روزنامه کثیرالانتشار و شکیبایی ۳۰ روزه را مراعات کنند.البته این شیوه سند قانونی ندارد.

مطابق آیین‌نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار که در آیین نامه های شرکت های سهامی عام هم نمایان است، شرکت ها مکلف اند اطلاعیه های انجمن عمومی را به وسیله سامانه الکترونیکی قید نمایند . با این حال آگهی های الکترونیکی از لحاظ اداره ثبت شرکت ها در جهت جانشینی اطلاعیه کتبی در روزنامه تعطیل شده قابل قبول نمی باشد. گنجانیدن اطلاعیه های شرکت در صفحات گوناگون روزنامه های کثیرالانتشار، ضوابط خاصی ندارد و نشر آن در صفحه اول روزنامه، دیگر صفحه ها و نیازمندی های پیوست روزنامه از این جنبه متمایز می باشد.

پیچیدگی زمانی ایجاد می شود که برگه نیازمندی ها به طور مثال روزنامه اطلاعات مرتبط شهر تهران به دیگر شهرها فرستاده نشود. پس چنانچه مرکز اصلی شرکت، شهر اصفهان باشد و اطلاعیه دعوت انجمن عمومی شرکت در برگه نیازمندی های شهر تهران و پیوست روزنامه اطلاعات منتشر گردد، زمینه های نقض مصوبات مجمعی که به وسیله چاپ اطلاعیه دعوت شده، مهیا می باشد.
الزامات قانونی نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

    ضرورت چاپ اطلاعیه درباره انتشار اوراق قرضه
     ضرورت تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای پذیره نویسی
     ضرورت نشر دعوت انجمن در شرکت های سهامی عام
     ضرورت تعیین روزنامه برای دعوت مجامع در شرکت سهامی خاص
     ضرورت نشر اطلاعیه درباره تبدیل شرکت خاص به عام
     ضرورت نشر اطلاعیه پس از زوال شرکت
     ضرورت چاپ اطلاعیه درباره افزونی سرمایه
     ضرورت چاپ اطلاعیه درباره کاهش سرمایه
     ضرورت چاپ اطلاعیه درباره اعلامیه پذیره نویسی
     ضرورت چاپ اطلاعیه درباره انتشار پذیره نویسی افزونی سرمایه
     ضرورت نشر اطلاعیه درباره زوال و تعیین مدیران
     ضرورت نشر اطلاعیه درباره تقسیم دارایی و اختتام تصفیه
     ضرورت چاپ اطلاعیه درباره تقاضای پرداخت سرمایه تعهدی
     ضرورت چاپ اطلاعیه تقاضای مزایده سهام
     ضرورت چاپ اطلاعیه در شرکت سهامی برای دعوت سهامداران در مجمع بنیان گذار
     ضرورت نشر اطلاعیه درباره دعوت انجمن عمومی
     ضرورت نشر اطلاعیه درباره اعلام اختتام تصفیه

همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان در عرصه انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و نشر آگهی دعوت در شرکت های سهامی یاری خواهند کرد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

نکاتی در خصوص اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت کشور ما به جهت مدیریت شرکت با مسئولیت محدود اختیارات خیلی بیشتری داده است که در سایر شرکت های احتیاط نشده است . در این مورد ماده ۱۰۵ قانون تجارت تنظیم می دارد : ” مدیران شرکت تمامی اختیارات مورد نیاز را جهت نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، در حالی که در اساسنامه به جز این مکتوب شده باشد . هر قراردادی مرتبط به محصور کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه وضوح به آن نشده، در برابر شخص سوم لغو و رها شده است “.

اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

مگر از این ماده سایر قوانین مرتبط به اختیارات و مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قانون وجود ندارد و ولو همچون دیگر شرکت ها قانون وضوح نمی شود که وظیفه ی مدیر مثل وظیفه وکیل در برابر موکل است. بدین معنی قانون تجارت کشور ما در مورد شرکت های با مسئولیت محدود تصویب نموده که مدیران شرکت نماینده شخصیت حقوقی می باشند و تمام اختیارات مورد نیاز را دارند .

بدین معنی نیاز نیست که همچون دیگر شرکت ها اختیارات مدیران شرکت به صورت گسترده احتیاط شود ، در حالی در مورد شرکت با مسئولیت محدود خلاف قضیه درست است ، یعنی اگر شرکاء تمایل داشته باشند اختیارات مدیر شرکت را کم نمایند اختیاراتی که از مدیر گرفته می شود میبایست در اساسنامه قید گردد.با ارائه مراحل فوق در اکثر موارد در اساسنامه شرکت ، همچون دیگر شرکت ها ، اختیارات مدیر یا مدیران به شکل برتری قید می گردد. اغلب موارد در اساسنامه شرکت اختیارات مدیر شرکت کم نشده باشد و این محدودیت ثبت و انتشار نشده باشد ، قرارهایی که میان شرکاء و مدیر شرکت مربوط به محدودیت اختیارات او قرار داده شده است ، در مورد به شخص سوم معتبر نمی باشد . در حالی که مدیری که از اختیارات خود پیش روی کند، در برابر شرکاء تکلیف شخصی دارد.

محدودیت اختیارات مدیر شرکت امکان دارد حتی در زمانی که در اساسنامه مشخص نشده باشد، به سبب تصمیم تفیکیکی شرکاء گرفته شود، ولی تصمیم مذکور میبایست مطابق قوانین به ثبت و انتشار گردد .بدین معنی اگر هم در اساسنامه شرکت محدودیت اختیارات مدیران شرکت مشخص نشده باشد ، درزمانی که محدودیت اختیارات مطابق ماده ۱۱۱ قانون تجارت به اقلیت عددی شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه را داشته باشند دریافت گردد ،

در دستور تغییر اساسنامه مربوط به این بخش بوده و در زمانی که ثبت و انتشار گردد دارای معتبر قانونی می باشد.قانون تجارت کشور هیچ نوع مسئولیت جهت مدیران شرکت با مسئولیت محدود واضح نشده است ، در حالی که آشکار است که زیرا شرکت با مسئولیت محدود بازرگانان می باشد ، مدیر شرکت درحالی که به طور شخصی بازرگان بشمار نمیرود ، میبایست تمامی مسئولیت مرتبط به بازرگانان را اجرا کند و از حیث نمایندگی و اداره شرکت میبایست مسئولیت مرتبط به نماینده و مدیر شرکت را هم مراعات کند .

بدین معنی مطابق قواعد تمام مسئولیت مدیر شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر اداره کار و حفظ سود شرکت به شرح زیر است :

    مراعات تمامی قوانین که مطابق قانون و اساسنامه شرکت تعیین شده است ؛
    مقرر کردن ترازنامه و حساب نفع و ضرر شرکت در اتمام هر سال ؛
    فراخوان شرکاء جهت تایید ترازنامه و حساب نفع و ضرر شرکت ؛
    توزیع نفع مخصوص شرکت در اتمام هر سال میان شرکاء ؛
    به حساب آوردن حداقل ۵% از منافع مخصوص شرکت در هر سال به عنوان سرمایه پیش بینی شده تا هنگامی که مبلغ سرمایه پیش بینی شده به یک دهم سرمایه شرکت برسد. چ.ن ماده ۱۱۳ قانون تجارت تنظیم کرده است : ” محتوایی ماده ۵۷ این قانون در مورد تاسیس سرمایه پیش بینی شده در شرکت های با مسئولیت محدود هم الزام به رعایت می باشد “.
    حاضر شدن در جلسات شرکاء و مجامع عمومی شرکت و ارائه هر نوع توضیحی راجع به امور شرکت ؛
    برگزاری تصمیماتی که شرکاء مطابق قانون و اساسنامه شرکت جهت امور شرکت گرفته شود ؛
    اجرای تمامی مقررات قانونی که مسئولیت آن شرکت است.

قانون تجارت کشور معاملات مدیر شرکت با مسئولیت محدود را با شرکت جلوگیری نمی کند و این موضوع ظاهراً از یاد رفته است. بدین معنی مدیر شرکت اختیار دارد به طور مستقیم با شرکتی که اداره آن را مسئولیتش را دارد داد و ستد کند ، در حالی مطابق قواعده تمام هنگامی مدیر شرکت به ضرر شرکت و سود شخصی خود مبادرت کند،تک تک شرکاء قادرنند از محکمه درخواست پیگیری نموده و به عنوان خیانت در امانت مدیر شرکت را مورد پی جویی قرار دهند.

زمانی که تعدادی به عنوان مدیر شرکت مشخص شده باشند و اختیارات هر یک در اساسنامه واضح نشده باشد، هر کدام از آنها دارای تمام اختیارات مورد نیاز جهت اداره امور شرکت می باشند. در حالی که در اساسنامه توزیع اختیارات مدیران مشخص نشده باشد ، شرکاء قادرند مطابق ماده ۱۱۱ قانون تجارت اختیارات و مسئولیت هر یک از مدیران را مشخص نمایند و همان طور واضح کنند که مسئولیت شرکت میبایست به امضای فردی مدیران یا به امضای دو یا چند نفر برسد . درحالی تصمیم نام برده در زمانی که برابر شخص سوم معتبر است که به ثبت رسیده و انتشار گردد. اساسنامه شرکت یا تصمیم شرکاء هم قادرند جهت شرکت ، هیئت مدیره مشخص نموده و به هیئت نام برده اجازه بدهد جهت اداره امور شرکت مدیر عاملی از میان خود یا از خارج انتخاب نموده و اختیارات او را مشخص کند.

شایان ذکر است مدیر شرکت با مسئولیت محدود اجازه اخذ حق الزحمه می باشد ، زیرا مسئولیت دارد تمام کارهای شرکت را اداره نموده و وظیفه ی اداره شرکت بر ذمه اوست. حقوق مدیر شرکت با مسئولیت محدود اغلب به شکل ماهیانه مشخص می شود ، ولی هیچ مشکلی ندارد که جهت جبران زحمات او بخشی از سود سالیانه شرکت به وی اختصاص داده شود. در مورد اول حقوق مدیر شرکت قسمت هزینه عمومی شرکت به شمار میرود و در مورد دوم از نفع مخصوص شرکت استفاده میشود و حتی احتمال دارد که این دو روش با هم یکی شوند و افزون بر پرداخت حقوق ماهیانه بخشی از سود شرکت هم به مدیر شرکت داده میشود . حقوق مدیر شرکت اغلب از سوی شرکاء مشخص می گردد و در مورد قراردادی است که میان شرکاء به عنوان صاحبان سهم الشرکه و مدیر شرکت بسته می گردد.

درشرایطی که میزان شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود از ۱۲ نفر بیشتر شود در حالی که قانون تجارت کشور ما دعوت مجمع عمومی را به ذمه هیئت ناظر انتقال داده است، کاملا واضح است که این موضوع موجب گرفتن وظیفه از مدیر شرکت نمی شود و مدیر شرکت در اندازه خود وظیفه دارد در شرایط مورد نیاز و حداقل سالی یک مرتبه شرکاء را در مجمع عمومی دعوت کند تا ترازنامه و حساب سود و ضرر شرکت را تایید کنند.

به ویژه اگر هیئت ناظر از فراخوان مجمع عمومی ممانعت کند ، زیرا وظیفه وجاهت اداره شرکت به هر جهت با مدیر شرکت است مذکور میبایست مبادرت مورد نیاز را جهت تشکیل مجمع عمومی بنماید. بنابراین در زمانی که هیئت ناظر مسئولیت قانونی خود را انجام ندهند یا درحالی که به دلیل فوت یا ورشگستکی یا معذوریت توان به انجام مسئولیت خود نباشند، مدیر شرکت میبایست مجمع عمومی را فراخوان نماید تا جایگزین آنان را مشخص نماید.

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود به شما عزیزان،می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اداره شرکت تضامنی

اداره شرکت تضامنی

شرکتی که در تحت نام ویژه ی جهت کار تجاری میان دو یا چند نفر با تعهدات تضامنی تاسیس می شود را شرکت تضامنی می گویند . اگر اموال شرکت جهت تسویه کلیه طلب شرکت اندازه نباشد، هر یک از شرکا متعهد به پرداخت کلیه طلب شرکت است. هر قراردادی که میان شرکا برعکس این سامان داده شده باشد، در برابر شخص سوم ، بی اعتبار خواهد بود. ( ماده ۱۱۶ قانون تجارت )

اداره شرکت تضامنی

شرکت تضامنی از نظر محکم بودن و معتبر بودن در نوک کلیه شرکت ها قرار میگیرد و معمولا بین خانواده و اطرافیان نزدیک تاسیس می شود . و اغلب زمانی که تشکیل می شود که مالک تجارتخانه ای درگذشت و وراث وی جهت ممانعت از انحلال تجارتخانه و با هدف ادامه کار آن ، شرکت تضامنی تاسیس می دهند. در نام شرکت تضامنی میبایست عبارت ” شرکت تضامنی” و حداقل اسم یک نفر از شرکاء قید شود.

شایان ذکر است طبق مقالات قبل، شرکت های تضامنی و نسبی به موجب مقدار وظیفه شرکاء، از انواع شرکت های تجاری شخصی می باشند . در شرکت های شخصی،وظیفه شرکاء بی نهایت است و در نتیجه تعهدات مالی شرکت به همه دارایی و اموال شرکاء انتقال می نماید.در شرکت های تضامنی، هم چون سایر شرکت های تجاری جهت فعالیت و اداره شرکت لازم به موسسه و تشکیلاتی است که طبق احکام و قوانین مختلف است که این احکام، لازم به رسیدگی است.
اداره شرکت تضامنی

ماده ۱۲۰ قانون تجارت اداره شرکت را مشروط به تعیین حداقل یک نفر شده است و تنطیم می دارد :

” در شرکت تضامنی شرکاء میبایست حداقل یک نفر از بین خود یا از خارج به مقام مدیر عاملی تشخیص نمایند “.

در قوانین کشور ما انتخاب مدیر در شرکت های تضامنی آن قدر از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است که مشخص نشدن مدیر از جمله این که از بین شرکاء یاشد یا از بیرون از شرکاء با هدف عدم آغاز کار شرکت است یعنی مسلماً میبایست مدیر یا مدیرانی انتخاب شوند تا شرکت بتواند اقدام به اجرایی حقوقی نماید.

قانونگذار در مورد وضعیت مدیر و زمان مدیریت و موارد خلع و کنارگیری مدیر قوانین ذکر شده نکرده است . آشکار است در چنین مواردی قوانین احتیاط شده در اساسنامه و شرکت نامه اجرا می شوند و اگر در مدارک نام برده در این مورد تسلیم توسط نشده باشد رضایت تمامی شرکاء جهت تعیین مدیر یا مدیران و حدود اختیارات آنها اجباریست. بدین معنی اداره شرکت با مدیر یا مدیرانی است که از طریق شرکاء تضمین معین شده است و اختیارات مورد نیاز به آن ها واگذار شود و مدیران وظیفه دارند در حدود اختیاراتی که به ایشان سپرده شده است به کار تجاری بپردازند و اگر در این هدف کوتاهی یا بی ملاحظه نمایند در حدود اختیار داده شده وظیفه برگرداندن زیان خواهند بود و مادامی که دادو ستد بیرون از اختیارات خود انجام دهد در برابر شخص سوم متعهد است.

به هر حال مدیران شرکت نماینده شرکت بوده و به اسم و حساب شرکت می توانند داد و ستد نموده و مسئولیت قبول کنند و نمایندگی شرکت را در پیش تمامی افراد حقوقی و حقیقی دارا می باشند ولی از آن جا که با سمت نمایندگی شرکت از شخصیت خود انصراف نمی نمایند میبایست در مواردی که به اسم شرکت عمل می کنند مقام خود را اصطلاح کنند تا میان مسئولیت شخصی آنان و وظایف شرکت اشتباهی حاصل نشود.

وظایف مدنی مدیران در برابر شرکت از قوانین منعقد وکالت تبعیت می نماید و تعهدات مدنی مدیر در برابر شرکاء طبق قواعد کلی حقوق مدنی که در خصوص سبب سازی و قانون متعهد مدنی مشخص شده است می باشد ، به ویژه در مواردی که حیطه اختیارات مدیران در اساسنامه مشخص شده است.روش استعفایی مدیران از مقام خود هم طبق قوانین شرکتنامه و یا اساسنامه است.هنگام سکوت شرکتنامه و یا اساسنامه در این مورد ، ناچارن میبایست به اصولا و دستورها انعقاد وکالت مراجعه نمود.
بدین معنی، هر وقت مدیر بخواهد میبایست بتواند از مقام خود استعفا دهد ، به غیر آنکه زمان مدیریت مشخص و یا منوط به شرایطی باشد، که در استعفا میبایست مد نظر قرار گیرد. در غیر این صورت مدیران کنارگیری احتمال دارد متعهد خسارات احتمالی که از استعفا آن ها بر عکس تقاضا شرکت به وجود آمده، شناخته شوند.

اداره شرکت تضامنی کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درثبت حقوقی کریم خان شما را همراهی کنند.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic